آگهی-کالا

آگهی-کالا | ثبت تبلیغ رایگان , درج آگهی رایگان , درج آگهی ویژه , نیازمندی های آنلاین
***

آگهی-کالا

آگهی-کالا | ثبت تبلیغ رایگان , درج آگهی رایگان , درج آگهی ویژه , نیازمندی های آنلاین

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۱۸ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

باید با روشهای گوناگون خاک را حفاظت کرد یکی از این روشها زهکشی میباشد که منظور از رهکشی حفظ رطوبت خاک تا حد تعادل و هدایت آبهای اضافه بر احتیاج بوته چای به خارج از محوطه باغ است بعد از باریدن باران سیل آسا رهکشی موجود نقش مهمی را در خارج کردن آبهای اضافی بازی میکند.

 

به وسیله زهکشی میتوان سطح آبهای زیرزمینی را تا  سانتیمتر از سطح خاک پایین تر برد از این طریق است که ریشه های چای از خفگی در اثر رطوبت زیاد نجات پیدا میکنند بهترین طریق زهکشی در کشت چای احداث و ایجاد کانالهای روباز است.

 

زهکشی نه تنها خاک را تهویه کرده و باعث افزایش نفوذپذیری و قدرت نگهداری آب در خاک میشود بلکه عمق ریشه را به حداقل میرساند در مناطق جلگه ای زمین را بر حسب پستی و بلندی آن تقسیم و از خطوط تراز برای کشت استفاده میکنند.

 

ردیفهای کشت باید ار طرف شرق به غرب باشد تا بعد از رشد بوته سایه آنها بین ردیفهای مانه از تأمین مستقیم آتاب گردد.

 

در مناطق کوهستانی بعد از اینکه از حاصلخیزی زمین اطمینان حاصل شد، باید به ترتیب زیر عملیات لازم را انجام داد تهیه نقشه کل زمین و تعیین خطوط همتراز. احداث نهر های کوچک در امتداد خطوط همتراز.

 

جهت خارج کردن آبهای اضافی از زمین به منظور جلوگیری از فرسایش خاک باید فاصله دو نهر از همحدود 3 متر باشد اگر سطح آب های زیرزمینی پایین تر از  سانتی متر باشد بعد از تعیین خطوط همتراز و کندن نهرها باید اقدام به تهیه ردیفهای چایکاری نمود.

 

حاصلخیر کردن مناسب خاک همراه با سایر عملیات کاشت، بر تولید محصول چای می افزاید به منوظر تاثیر بیشتر کودها، بسیاری از خاکها نیاز به اصلاح به وسیله مواد آلی دارند.

 

کاشت چای به طورنسبی به مدت طولانی تک کشتی انجام شده، بذون استفاده از کود،مواد غذایی خاک تامین نشده و کمبود مواد معدنی در گیاه پدید آمده ومحصول کاهش مییابد میزان مصرف کود باید بر پایه آزمایشهای مزرعه، تجزیه خاک وگیاه، مشاهده علائم کمبود یا زیادی مواد معدنی صورت پذیرد.

 

هرچند اساس کار عمومیت دارد ولی کاربرد مناسب کودها ازناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت بوده و بستگی به شرایط منطقه دارد.

 

مواد غذایی با طرق گوناگون در مزرعه چای تقلیل مییابد و تاثیر آنها روی گیاه متناسب با مصرف آنها است کاهش این مواد از طریق برداشت، هرس، فرسایش خاک، جریان آب حاوی مواد غذایی محلول و تجزیه مواد باعث معدومشدن بیشتر آنها میشود.

 

علف های هرز مقداری از مواد غذایی اصلی را جذب میکنند که ممکن است قابل استفاده چای نباشد و چنانچه علفها برداشت گردند این مواد بطور دایم بیرون میروند.

 

برای ایحاد مواد آلی، اکسیژن از طریق تنفس، دی اکسید برای فتوسنتز از هوا و از خاک به وسیله ریشه جذب میشود برای تولید یک گرم ماده خشک 850-350 گرم آب باید خارج گردد مواد معدنی شامل مواد اصلی وکم مصرف است.

 

عناصر فوق الذکر با یکدیگر ترکیب شده و تولید مواد آلی کربوهیدرات، گلوسیدها، پروتئین ها، هیدروکربن ها، سلولز. چوب و ترکیبات کمپلکس اصلی، عطر، مزه،رنگ وظاهر را میسازد.

 

ازت برای رشد گیاهان خیلی مهم بوده و بیشتر مواد مهم گیاهی کلروفیل، نوکلئوتید، هورمون ها، پروتوپلاسم، ویتامین ها و غیره وجود دارد.

 

محصول چای شامل برگهای آن میباشد، بنابراین گیاه چای، حساس به کاربرد کود ازته میباشد کود ازته در یک وضع مناسب 3 تا 4 هفته پس از استفاده، شروع به اثرگذاری میکند.

 

برای چای در جای غیرسایه افزایش محصول متناسب با مقدار ازت مصرفی است این اثر خطی با مصرف ازت بیش از 15 کیلوگرم در هکتار مستثنی میباشد مصرف بیش از حد ازت ممکن است غیراقتصادی بوده و تاثیر منفی داشته باشد و این، بستگی به سایر مواد غذایی دارد اثر سایه در ارتباط با جذب ازت پیچیده است و تیپ و میزان سایه تأثیر عمده ای بر این فرایند دارد.

 

به ازای هر کیلوگرم ازت مصرفی، بین 4 تا 8 کیلوگرم چای خشک به دست می آید محصول بهدست‌آمده بستگی به زمان مصرف ازت دارد ازت به کار رفته قبل از باز شدن جوانه در پایان زمستان فتوسنتز را برای مدتی افزون مکند و نیز مشخص گردیده که چای، ازت آمونیاکی را بهتر از ازت نیتراتی جذب می کند.

 

سولفات آلومینیوم SA مسزان محصول را بیش از مصرف آمونیوم نیترات AN یا آمونیوم کربنات افزایش میدهد باید توجه داشت که محلولپاشی اوره روی بوته ها برای گیاه چای ایده آل میباشد.

 

در 5/5-0/5 =PH میزان محوصل با کاربرد اوره، سولفات آمونیوم و کلسیم آمونیوم نیترات کاهش مییابد منو یا دی آمونیوم فسفات بیشتر به صورت کودهای مکمل در سطح وسیع بهکار رود.

 

فسفر برای رشد ضروری بوده و نقش مهمی در تشکیل چوب و ریشه دارد این عنصر در تبدیل انرژی، شرکت در متابولیسم چربیها، در فرآیند تنفس و استفاده ازت نیز لازم بوده و در ترکیب نوکلئوئیک اسید، فسفولیپیدها و آنزیمها به کار رفته است.

 

فسفر در گیاه خیلی متحرک بوده وبه نقاط حیاتی که فعالیت فتوسنتتیک بیشتر بوده متقابل میگردد، بنابذاین در برگهای جوان در غلظت بالایی یافت میشود مقدار فسفر خارج شده از محصول در مقایسه با ازت و پتاسیم کم است.

 

استفاده از فسفر در خاک موقعی که اسید آن بین 5/5 و 7 باشد به بیشترین حد میرسد چنانچه اسید از 5/5 کاهش یافته و از 7 بهره بروری آن تقلیل مییابد.

 

در خاکهای خیلی اسیدی فسفر با هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم ترکیب شده و تولید مواد غیر محلول در آب را کرده که غیرقابل استفاده برای گیاه است لذا افزایش فسفر در زراعت چای مواجه با مشکلاتی در خاکهای اسیدی میشود.

 

تأثیر کوردهای فسفره بیشتر روی گیاهان جوان در خزانه ها یا در موقع نشا کاری، برای بذرگیری و قلمه گیری از بوته های مادذی متداول است آزمایشی که طی آن فسفات در چاله هایی با خاک اسیدی بهکار رفته، نشان داده است که به طور متوسط 37% هرس کردن در آنها افزایش یافت و کود نباید در تماس با ریشه باشد.

 

مصرف کود در ردیفهای نزدیک ریشه ها به آنها صدمه زده و مانع رشد گیاه میگردد در حالیکه تأثیر مثبت بالایی از اختلاط کود با خاک ایجاد میشود آزمایشهای زیادی به وسیله محققین در ارتباط با کاربرد فسفات روی چای انجام شده ولی اثر مستقیم آن معلوم نشده، فقط تأثیر آن چند سال بعد اتفاق می افتد.

 

این عنصر درگیاه خیلی متحرکبوده ویک ماده غذایی حیاتی میباشد ولی نقش آن معلوم نشده است پتاسیم با مواد آلی اصلی سلول گیاهی به هیچ وجه ترکیب نمیشود و در استفاده آب در جذب و انتقال آن در گیاه نقش دارد و اهمیت این عنصر بالا بردن این رل در حرارت کم یا خشکی طولانی است.

 

پتاسیم در فعال کردن آنزیمها، متابولیسم کربوهیدراتها و پذوتئین ها، باز و بسته شدن روزنهها، سنتز مواد رنگی و تراوایی غشاء سلولی تاثیر دارد این عنصر در اندامهای گیاهی جایی که تقسیم سلول و رشد آن انجام میشود ذخیره میگردد.

 

پتاسیم برای بوته های جوان جهت تحریک رشد آن ها و تولید اندام قوی ضروری است بوته های کامل چای نسبت به پتاسیم نیزجواب میدهند، گرچه عکس العمل گیاه بلافاصله روی بوته های عادی ظاهر نمیشود.

 

بوته هایی که کمبود پتاسیم دارند نسبت به کود پتاسیم خیلی زود جواب میدهند به ازای هر 1000 کیلوگرم محصول چای 2 تا 4 کیلوگرم پتاسیم مصرف میشود میزان بهره گیری از پتاسیم در غالب خاکهای چای کاری زیاد نیست، زیرا میزان اسید آن بالابوده و هرچه بیشتر اسید باشد بهره بری آن کمتر است.

 

کشت مکرر بدون افزایش کودهای پتاسه محصول کاهش یافته و بوته ها میمیرند، لذا مصرف پتاسیم ضروری خواهد بود کودهای پتاسیم دار روی چای در خاکهای اسید (0/4 = P H) تاثیر طولانی دارند.

 

اضافه کردن پتاسیم به میزان را بر مقدار لازم تنهامقدار کمی در افزایش محصول موثر خواهد بود باید بینپتاسیم و ازت تعادلی برقرارباشد تا افزایش محصول شود.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۴۲
آگهی- کالا

آبزیان به جاندارانی گفته می‌شود که در آبهای سطح زمین زندگی می‌کنند خلیج فارس بزرگترین پناهگاه موجودات دریایی به ویژه آبزیان ظریف و کوچک از قبیل ماهی های تزئینی زیبا و رنگارنگ مرجان ها، صدف ها، حلزون ها، نرم تنان، شقایق ها، اسفنج ها، عروس های دریایی و غیره است.تعداد زیادی از این آبزیان که در نوع خود زیباترین موجودات دریایی هستند، به علت حوادث مختلف و مسایل زیستی به این پناهگاه آرام وگرم پناه آورده اند و از هزاران سال پیش در آن به زندگی خویش ادامه می دهند.

 

قباد شاه ماهی را شکوه حلوا سفید یا زبیده، شوریده، حلوا سیاه، سرخو، شعری، سبیتی، خاور و دختر ناخدا از مهمترین ماهی های خــوراکی و اره ماهی، بمبک، ماهی لقمه،اسب ماهی از ماهی های غیر خوراکی خلیج فارس محسوب می شوند.

 

علاوه بر این خلیج فارس دارای صدها گونه ماهی تزئینی است. که برخی از نمونه های آن مانند امپراتور در جهان نادر است جراح دم زرد، آنتن دار، دلقک آبی، کاردینال، هامور، سقماهی، دم گاوی نئون آرایشگر، صندوق ماهی، شاخدار، خروس دریایی، پیکاسو، ملوان، چیتی، شقایق، ژله و پیکاسوی مشکی از دیگر ماهی های تزئینی آبهای پیرامون کیش هستند منظور از سیستمهای متداول باز آبزی پروری مزارعی است که آب از یک سو وارد شده وپس از استفاده توسط آبزیان مزرعه از سوی دیگر خارج میگردد.

 

مزارع تولیدی سردابی

در مزارع تولید ماهی قزل آلا مزارع سردابی بدلیل حساسیت این گونه ماهی پرورشی ونیاز به دمای پایین واکسیژن بالا لازم است آب دائماً در استخرهای بتنی در جریان باشد وپس از تامین آب از منبع اصلی که معمولا چشمه ، سراب یا رودخانه است و گذر از مزرعه پرورشی بدون آنکه در حجم آن تغییری حاصل شود از سوی دیگر خارج می گردد تا هم اکسیژن مورد نیاز ماهیان فراهم شود وهم با ماندگاری آب دمای آن افزایش نیابد.

 

در بعضی مزارع باز پرورش قزل آلا،جهت تامین اکسیژن بیشتر، آب ورودی به مزرعه به (روش ثقلی ویا استفاده از هواده های مکانیکی و هوادهی می گردد با توجه به امکانات موجود که بهترین آن میزان آب در اختیار می باشد ظرفیت یک مزرعه پرورش سردابی از چند تن تا دهها تن متغیر است.

 

رایج ترین اشکال مزارع سردابی نوع معمولی ونوع دانمارکی است. در انواع معمولی آب هر استخر بصورت مجزا تأمین شده وخروجی جداگانه نیز دارد ودر نوع دانمارکی مزارع در چند ردیف پله مانند ساخته شده وآب خروجی استخرهای ردیف اول به استخرهای ردیف دوم وپس از عبور از آن به استخرهای ردیف سوم می ریزد انتخاب نوع ساخت وساز استخر به عوامل مختلفی نظیر شرایط توپوگرافی زمین, میزان آب بستگی دارد وهر کدام دارای معایب و مزایای خاصی می باشند.

 

 مزارع تولیدی ماهیان گرمابی

در مزارع تولید ماهیان گرمابی کپور ماهیان بدلیل نیاز اکسیژنی کمتر ودمای مورد نیاز بالاتر لزومی به جریان وتعویض دائمی آب نیست. ضمن اینکه جهت تامین غذای طبیعی در مزرعه (زی شناوران گیاهی وجانوری)این نوع استخرها خاکی هستند.

 

پس از آبگیری استخرها در ابتدای دوره پرورش ماهی از منبع اصلی که معمولاً چشمه , سراب یا رودخانه وگاهی چاه می باشد )در طول دوره پرورش که معمولاً 8 ماه است بسته به نیاز، چندبار تعویض بخشی از آب صورت می گیرد.

 

در شرایط معمولی از هر هکتار مزرعه پرورش ماهیان گرمابی 3 تن ماهی استحصال می گردد ودر صورتی که مزرعه به طرز مناسبی هوادهی گردد تولید هر هکتار را تا 8 تن نیز می توان افزایش داد.

 ماهیان سرد آبی

ماهیان که در میانگین حرارتی 7 تا 17 درجه سانتیگراد به خوبی رشد می کنند را تحت عنوان ماهیان سرد آبی شناسایی می نمایند بیشتر این ماهیان را خانواده آزاد ماهیان بوده و مشتمل بر ماهیان آب شیرین و ماهیان مهاجر موجود در نیم کره شمالی می باشند.

 

امروزه گونه های مختلف ماهیان در کشورهایی که دارای شرایط آب و هوایی مناسب رشد این ماهیان در کشورهایی که دارای شرایط آب و هوایی مناسب رشد این ماهیان می باشند پرورش داده می شود. گوشت این ماهیان بسیار لذیذ بوده و از نظر اقتصادی از جمله ماهیان با ارزش خوراکی محسوب می گردند.

 

اغلب گونه های مختلف آزاد ماهیان در این دسته جای گرفته تقریبا بیشتر انواع این ماهیان به منظور حفظ ذخایر منابع آبی صید ورزشی تولید گوشت تکثیر و پرورش داده می شوند از اختصاصات ویژه این ماهیان وجود دندان در دهان فلسهای ریز نقره فام دهانی نسبتا بزرگ ، باله مخرجی کوتاه، یک باله چربی کوچک، در روی ساقه دمی همو سرک است.

 

قزل آلای رنگین کمان

نام علمی ماهی قزل آلای رنگین کمان بوده است که با توجه به شباهت تاکسونومیک آن به گونه یا آزاد ماهیان کبیر به تبدیل و مورد تصویب دانشمندان قرار گرفت قزل آلای رنگین کمان در سراسر جهان منتشر گردیده و بدون شک بعد از ماهی کپور عمده تر ین و قدیمی تر ین ماهی پرورش محسوب می گردد و همچنین این ماهی یکی از مهمترین ماهیان برای صید ورزشی قلمداد می گردد.

 

علیرغم تحقیقات وسیع و همه جانبه ای که در سطح جهانی بر روی این ماهی صورت گرفته است ، ماهی شناسان در خصوص نام علمی این ماهی اتفاق نظر نداشته اند و تاکنون بیش از 30 نام علمی برای این ماهی پیشنهاد گردیده است.

 

حدود 80 سال قبل ریگان پیشنهاد داد که ماهیان قزل آلای وابسته به اقیانوس کبیر با توجه به اندازه و شکل بین دو چشم آنها رده بندی گردد کیابی تجارب قبلی دانشمندان نیز حاکی از آن است که DNAمیتو کندری زل آلای رنگین کمان شباهت زیادی بهDNA میتو کندری ماهی آزاد اقیانوس کبیر در مقایسه با ماهی آزاد اقیانوس اطلس دارد . این شباهت به شاه ماهی آزاد اقیانوس کبیر حتی به مراتب بیشتر از شباهت آن بهDNA میتو کندری ماهی قزل آلای قهوه ای است.

 

ماهی قزل آلای رنگین کمان به مراتب آسانتر از قزل آلای خال قرمز نسبت به محیط سازگاری حاصل نموده تمایل بیشتری به اهلی شدن داشته و از غذای دستی آسانتر استفاده می نماید.

 

این ماهی به درجه حرارت های بالا و کمبود اکسیژن مقاوم بوده و در آبهایی که به اندازه کافی تجدیدی گردد می تواند درجات 20 الی 22 درجه سانتی گراد را تحمل نماید.

 

نمو تخم در مدت کوتاهتر انجام شده و رشد آن سریعتر است. این ماهی گوشتخوار می باشد فلذا ماهیان کمتری را شکار می نماید این ماهی از انواع کرمها و نرم تنان تغذیه میکند و این موجودات را در بستر آبگیر جستجو مینماید از همین طعمه ها برای صید ورزشی استفاده می کنند .

 

این ماهی دارای رشد سریع می باشد و در صورتی که خوب تغذیه شوند و در یک سالگی به وزن 100 گرم و در سالگی به 250 الی 300 گرم و در چهار سالگی به 40 الی 45 سانتی متر می رسد حداکثر وزن آن به 7 کیلو و حد اکثر طول گزارش شده به 70 سانتی متر است این ماهی نسبت به  بیماری حساس می باشد و گوشت آن از حیث کیفیت نازلتر از گوشت قزل آلای خال قرمز می باشد.

 

ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب تر ین ماهی سرد آبی جهت پرورش می باشد بطوریکه آسانتر به غذای دستی عادت کرده و نسبت به درجه حرارت و کیفیت آب کمتر حساس می باشد و بدین جهت در سراسر دنیا اساسی تر ین ماهی آزاد مورد پرورش جهت تغذیه می باشد. از این ماهی می توان جهت ماهی دار کردن آبگیر های طبیعی استفاده نمود .

مهاجرت

خیلی از ماهیان آب شیرین ساکن می باشند اردک ماهی در یک منطقه محدود اقامت می کند مخصوصا در دوران جوانی یک دسته سیخ باله یا یک جفت لای ماهی اغلب در محل مورد علاقه خود برای مدتهای طولانی باقی می مانند و معمولا به هر سنگ و مخفیگاه در آن منطقه آشنا می باشند ماهیان مهاجر در مقایسه به سفرهای طولانی دست می زنند مخصوصا قبل یا بعد از فصل تولید مثل گروههایی از ماهیان جهت تخم ریزی به بالی رودخانه مهاجرت می کنند.

 

عده ای به پایین رودخانه . ماهیان خاویاری آزاد به بالای رودخانه می روند علت مهاجرت ماهی ها هورمون هایی است که توسط بلوغ غدد جنین ترشح میشود آنها در این هنگام دارای احساسات جدیدی میشند بصورتی که دیگر قادر به تحمل محیط اطراف خود نبوده و نیاز مبرمی به عوض کردن جایگاه خود را دارند این ماهیان جهت پیدا کردن مکانهای مناسب دست به مهاجرت می زنند .

 

آزاد ماهیان و از جمله ماهی قزل آلا ی رنگین کمان قدرت فوق العاده ای در به خاطر سپردن محیط آبهای محل تولد خود دارند بطور کلی زندگی ماهی قزل آلا ی رنگین کمان شبیه ماهی قزل آلا می باشد دوره تخم ریزی از اواخر زمستان تا اواخر بهار بوده و تعداد تخم ها بین تا 5 هزار عدد می باشد.

 

بچه ماهیان تقریبا زمانی که 15 سانتی متر طول دارند دارای 11-12 عدد لکه های تیره رنگ بر روی بدن می باشند جنسیت و تولید مثل مشاهداتی که در خصوص قزل آلای رنگین کمان و قزل آلای خال قرمز انجام گرفته است گویای این نکته می باشد که قزل آلای رنگین کمان ، قزل آلای خال قرمز را از محل خویش دور میسازد این ماهی مناطقی از رودخانه را انتخاب کرده و تحت تسلط خویش قرار میدهد.

 

قزل آلا ی رنگین کمان در مقابل تغییرات درجه آب اکسیژن آب زیاد حساس نمی باشد در صورتیکه ماهی قزل آلای خال قرمز نسبت به تغییرات فوق الذکر و همچنین نوسانات مواد غذایی حساسیت خاصی از خود نشان می دهد این ماهی بعد از سازش تدریجی می تواند به خوبی در آب اقیانوس زندگی کند .

 

امروزه پرورش این ماهی در دریا در سبد هایی محصور صورت می گیرد که جمعیت هایی از ماهی ها از همین سبدها فرار کرده به دریا راه یافته اند قزل آلا ی رنگین کمان در شرایط طبیعی در آب شیرین و مناطق معتدل که حرارت در تابستان حدود 12 درجه سانتی گراد است زندگی می کند این ماهی در شرایط خوب پرورش می تواند نوسانات صفر تا 25 درجه سانتی گراد را تحمل نماید تاکنون مطالعات بسیار زیادی بر روی اصلاح نژاد قزل آلای رنگین کمان صورت پذیرفته است. 

 

جنسیت و تولید مثل

جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان از لحاظ ظاهری شبیه به هم می باشد فصل تولید مثل با بلوغ جنسی رنگ نرها غلیظتر ده و تغییرات قابل ملاحظه ای در نرها ایجاد می شود در خارج از فصل تخم ریزی غدد جنس کاملاً کوچک هستند و فقط با نزدیک شدن فصل تولید مثل بزرگ شده و کیسه مواد تخم و اسپرم را به وجود می آورد.

 

با این که بلوغ غدد توسط هورمونها کنترل می شود ولی قبل از انجام تخم ریزی آب باید دارای دمای مناسب باشد تخمک ها و اسپرم ها آزادند و در آب رها شده و لقاح در آنجا صورت می گیرد و تخم شفاف که کمی از آب سنگینتر بوده و قدری چسبناک هستند تا توانند به سنگها و گیاهان متصل شوند را به وجود می آورند.

 

قابلیت رشد و مقاومت ماهیان اصلاح شده افزایش یافته است بطوری که آنرا برای پرورش مصنوعی و با غذاهای کنتسانتره بخوبی مهیا ساخته است محل طبیعی زندگی این ماهی در قسمتهای علیای رودخانه ها و دریاچه های خنک و در محیطی که سرشار از اکسیژن و غذای کافی است می باشد.

 

این ماهی ظریف، عصبی،  فوق العاده چالاک است . دارای عکسس العمل های شدید می باشد گوشت این ماهی فوق العاده لذیذ و خوش طعم و دارای رنگی زیبا می باشد که این مطلب باعث علاقه ماهیگیران ورزشی به این ماهی شده است. 

 

رنگ بدن

پوست و اندام شفاف و گلگون و از فلسهای ریزی پوشیده شده است رنگ آن در رودخانه های مختلف تغییر می کند و در رودخانه هایی که در سایه واقع گردیده است بسیار تیره رنگ می گردد.

 

از اهم مشخصات دیگر آن داشتن دندان های ریز در دهان و باله چربی بالای ساقه دمی است ماهیانی که معمولاً در لایه های بالایی آب زندگی می کنند دارای بدن و فلسی نقره ای هستند .

 

این رنگ به خاطر انعکاس نور از بلورهایی بی رنگ و میکروسکوپی به نام کوانین  است این بلورها در واقع محصول فرعی یک سوخت و ساز شیمیایی است که در زیر فلس یا در لایه مخصوص رنگ در پوست ایجاد می شود ماهیان نیمه شفاف مثل کفالها فاقد این ماده فلسهایشان میباشند.

 

دانه های رنگی قرمز زرد و سیاه هزاران سلول رنگی تجمع یافته اند . این دانه به توسط عمل انقباض یا انبساط به هم نزدیک یا از هم  دور می شوند و این فرآیند اساس قابلیت تغییر رنگ در ماهی می باشد . غلظت رنگ در ماهیان به خط سلول رنگی و تراکم دانه در هر سلول بستگی دارد.

 

 اکوسیستم مناسب جهت پرورش ماهی

این ماهی در جاهایی که بستر شنی و آب شفاف ، سرد ، سرشار از اکسیژن می باشد اقدام به تخم ریزی می نماید . قزل آلا ی رنگین کمان می تواند حرارت بالاتر و اکسیژن کمتر را نسبت به سایر آزاد ماهیان تحمل نماید و در شرایط یکسان ، رشد سریعتری نسبت به قزل آلای قهوه ا ی دارد.

 

تخمهای قزل آلا در 82 روز و 5 درجه کامل می شود اما همین عمل در حرارت 10 درجه 41 روز طول می کشد با دو برابر شدن دما همین 20 درجه فقط در مدت 5 روز کامل می شوند.

 

قزل آلا ی رنگین کمان دیرتر از ماهی قزل آلای خال قرمز تخم ریزی می نماید البته امروزه واریته هایی حاصل گردیده که تخم ریزی آنها حتی جلوتر شروع می شود .

 

بهترین درجه حرارت برای رشد و نمو و سلامت طبیعی آن 12 سانتی گراد است 7 تا 9 دکتر عمادی) حال آنکه عالی ترین گرما برای رشد و نمو اقتصادی آن در صورت مناسب بودن کیفیت آب بین 15 تا 20 درجه سانتی گراد عمدتا 17 درجه سانتی گراد می باشد.

 

فصل تخم ریزی قزل آلا نسبت به محل و درجه حرارت متفاوت می باشد ماهی قزل آلای رودخانه ای و قزل آلای قهوه ای در پاییز و ماهی قزل آلای رنگین کمان در بهار تخم ریزی می نمایند در برخی از رودخانه ها ی کالیفرنیا کمتر ماهی داز سال می باشد که حداقل نوعی ماهی قزل آلا یا ماهی آزاد تخم ریزی نکند.

 

فصل و زمان تخم ریزی را می توان به طرق مختلف جلو انداخت این روشها شامل تخم گیری گزینشی مصرف نور مصنوعی با کنترل زمان تابش و تزریق هورمون هیپوفیز می باشد .

 

تخم گیری گزینشی حائز اهمیت فراوان بوده و از این طریق توانسته اند قزل آلای رنگین کمان بهاره نژاد هات کریک را تولید کنند احتمالا هیچ عاملی در تنظیم نمو جنین و رشد آن به اندازه درجه حرارت مهم نمی باشد .

 

تجربه نشان داده است ماهی قزل آلا ی رنگین کمان در درجه حرارت ثابت 5/15 درجه سانتی گراد هر ماه 5/2 سانتیمتر رشد می کند و در حرارت 2/7 درجه سانتی گراد کمتر از 625/. سانتی متر در ماه رشد می کند .

 

ماهی قزل آلای یکساله و بالغ می تواند درجه حرارت بیشتر از 20 درجه سانتی گراد را برای مدتی بدون آنکه متحمل آسیب شود به خوبی پشت سر بگذارد .به منظور تولید تخم خوب ماهی قزل آلا ی رنگین کمان بایستی حداقل 6 ماه قبل از تخم ریزی در اینکه بیشتر از 30/13 درجه سانتی گراد و ترجیحا بیشتر از 2/12 درجه سانتی گراد نباشد نگهداری شود.

 

برای تولید ماهی قزل آلا ی رنگین کمان با سرعت رشد زیاد و تخم ریزی در سن 2 سالگی در 16 ماه اول بایستی آنها را در درجه حرارت نسبتا ثابت 15 درجه سانتی گراد نگهداری کرده و هنگام رسیدن به سن بلوغ حرارت را به حداکثر 2/12 درجه سانتی گراد کاهش داد.

 

تغذیه ماهی

بسیاری از ماهیان سرد آبی و معتدله دارای روده ای کوتاه می باشند این خاصیت مربوط به ماهیان گوشتخوار و همه چیز خوار است . این ماهیان به رژیم غذایی غیر زنده یا مصنوعی نیز عادت می کنند که البته در خصوص آزاد ماهی دریای خزر این تغییر رژیم به سختی امکان پذیر است بطوریکه حتی ماهی غیر زنده را هم نمی خورند .

 

گوشتخواری این ماهیان سبب می شود تا رژیم غذایی آنها از لحاظ پروتئین های حیوانی غنی باشد و به همین علت تغذیه این ماهی گران تمام می شود .

 

ماهی قزل آلا فقط مقدار کمی از مواد نشاسته ای قابل هضم را مورد استفاده قرار میدهد ولی مواد چربی بهتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در بعضی از گونه های آزاد ماهیان و قزل آلای دریاچه ای مواد چربی ممکن است به عنوان منبع انرژی تا 20درصد از وزن خشک را به جای پروتئین و کربو هیدراتها تشکیل دهد.

 

این ماهی به روش مونو کاپو سیستم روش یک گونه ای ، پلی کاپو سیستم پرورش چند گونه ای به عنوان مثال پرورش همراه گیاه برنج در شالی زار های مازندران صورت میگیرد.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۵۰
آگهی- کالا

برای انتخاب غذا در وعده های مختلف و همچنین تهیه غذای مجالس و مهمانی خود ، با مشکل مواجه می شوند. مسئله آن ها نشناختن غذا ها نیست بلکه گزینه های متنوع قدرت انتخاب را از بین میبرد.

 

غذا های محلی و سنتی ما جز خوش طعم ترین غذا هایی هستند که در جهان طبخ میشوند بدون شک تهیه لیست غذا های ایرانی در تنظیم کردن برنامه تغذیه موثر است.

دسته بندی غذا های ایرنی

آش

آبگوشت

اشکنه

کباب

کوفته

دلمه

کتلت و شامی

کوکو

خوراک

چلو و پلو

خورش

 

 انواع آش ها

 

خانواده های ایرانی در مناسبت های مختلف از جمله دورهمی آش میپزند هر منطقه در کشور ما نوع خاصی از آش ها را طبخ میکنند.

 

آش کشک و آش کشک خوزستانی

آش ماست

آش غوره

آش گندم

آش بلغور

آش قلمکار و قلمکار شیرازی

آش گوجه

آش آلوچه

آش انار

آش اسفناج

آش ترشی شمالی

آش بادمجان

آش اماج

آش دندانی

آش کارده شیرازی

آش ترخینه یا سیرابی

آش دوغ آذربایجانی و آش دوغ لری

آش مصفی شهرکردی

آش آخورک کازرونی

 

آبگوشت

برای مهمانی های خانوادگی دیگ آبگوشت بار میگذاشتند خوش طعم ترین آبگوشت های ایرانی را مرور میکنیم.

 

آبگوشت رسمی

آبگوشت باغی

آبگوشت بزقرمه

آبگوشت قنبید

آبگوشت بزباش

آبگوشت غوره

آبگوشت کرمانی

آبگوشت دیزی

آبگوشت ماش و قمری

آبگوشت گوشت و نخود اصفهانی

 

اشکنه یکی از غذا های ساده ای هست که خیلی زود آماده میشود علارقم پخت ساده ای که اشکنه دارد، غذایی مقوی است اشکنه هایی که در لیست غذاهای ایرانی قرار میگیرند شامل گروه زیر میشود:

 

اشکنه با دانه انار خشک یا ترشی انار

اشکنه با ماست

اشکنه باقالا عربی

اشکنه قارچ شهرکردی

اشکنه با آرد شهرکردی

گوجه

گردو

آلبالو

زرشک

کاله جوش

 

 انواع کباب ها

کباب ها جز پر طرفدار ترین و ایرانی  هستند افرادی که گیاه خوار هستند میتوانند با کباب کردن پنیر پروتئین های مشابه کباب گوشت را دریافت کنند خوش طعم ترین کباب های ایرانی را معرفی میکنیم.

کباب کوبیده

کباب برگ

کباب بختیاری

کباب وزیری

کباب سلطانی

کباب ترش

کباب چنجه

کباب قفقازی

کباب شیشلیک

 جوجه کباب

کباب کوبیده مرغ

کباب ماهی تابه ای

کباب ماهی صبور

کباب فیله کبابی ماهی

میگو کبابی

کباب ماهی قزل آلا

کباب ماهی اوزون برون

کباب حسینی اصفهانی

کباب جگرورز لری

کباب دل و قلوه کبابی

 

کوفته های ایرانی

کوفته تبریزی

کوفته سبزی شیرازی

کوفته کپه عربی

کوفته حشیشنه کنگانی

کوفته بلغور شهرکردی

کوفته برنجی

کوفته ماهی

کوفته هویج

کوفته ریزه یا قلقلی

کوفته شیرین کرمانشاهی

 

دلمه

دلمه برگ مو 

کلم پیچ

مرغ

بادمجان

پیاز

سویا

سیب زمینی

گوجه

کدو سبز

بادمجان و کشمش

حصیری

فلفل دلمه شکم پر

بادمجان بقچه ای

قارچ و مرغ

نخود و سبزیجات

 

انواع کتلت ها

 

کتلت گوشت

کتلت مرغ

کتلت گوشت و جعفری

کتلت گوشت و آرد سوخاری

کتلت ماهی با جعفری

کتلت ماهی سالمون و سیب زمینی

کتلت قارچ و اسفناج

کتلت عدس

کتلت نخود

 کتلت ذرت و گشنیز

 

 انواع شامی ها

پوک

سبزی

مربا

ماهی کیلکا

آرد نخودچی

مرغ

سویا

ترشه شامی گیلانی

بادمجان

بابل

 

 انواع کوکو

 کوکو بادمجان

کوکو سبزی

  کوکو مرغ و قارچ

کوکو سیب زمینی

  کوکو کدو سبز

کوکو گوشت

کوکو دو رنگ

 کوکو سه رنگ

کوکو تره فرنگی

 کوکو لوبیا سبز

 کوکو نخود فرنگی

 کوکو زردک

کوکو باقالا

کوکو مرغ و فلفل دلمه ای

کوکو اسفناج

کوکو مرغ و نخود فرنگی

کوکو عدس

کوکو گردو

کوکو کدو و ریحان

مافین و فلفل دلمه ای

کوکو نخود فرنگی و کالباس

 

دال عدس

رامیشکا

خوراک ماهیچه

عدس و بادمجان

بادمجان و قارچ

شکم پاره

جگر

دل

گوشت

لوبیا

باقالا

سیرابی با کشک لرستانی

گی پای اصفهانی

پنکیک قارچ

کرفس

باقالاقاتوق گیلانی

سویا

لقمه ای

همیس خوزستانی

برانی کرفس

توله با قارا خوزستانی

اسفناج و قارا خوزستانی

شیله تبریزی

نرگسی بادمجان

نرگسی لوبیا سبز

میگو و گوجه فرنگی

دوپیازه

گوشت و فلفل دلمه ای

گوشت و خامه

دوپیازه گوشت شیرازی

 

انواع خوراک ماهی

ماهی شکم پر

ماهی کیلکا

سور با هر نوع ماهی شهر کنگان

ماهی سوخاری

ماهی شکم پر کنگانی

ودام ماهی کنگانی

ماهی صُبور شکم پاره

ماهی خار و حشو خوزستانی

ماهی دودی

ماهی بخارپز

 

انواع خوراک مرغ

خوراک مرغ و قارچ

خوراک مرغ شکم پاره شیرازی

خوراک مرغ شکم پاره با سبزیجات

خوراک مرغ سوخاری

خوراک سوفله بال مرغ

خوراک قطاب مرغ

خوراک فیله مرغ پفکی

 خوراک مرغ آب پز

خوراک مرغ سرخ کرده

 خوراک مرغ

 

چلو و پلو

زرشک پلو

آلبالو پلو

پلو کنگر

پلو گوشت ترکی

رشته پلو

پلو لوبیا چشم بلبلی

عدس پلو

خرما پلو

هویج پلو

سبزی پلو

شوید پلو

کلم پلو و کلم پلوی شیرازی

ته چین مرغ

شیرین پلو

میگو پلو

لوبیا پلو

ماش پلو نورآبادی

باقالی پلو

پلو استانبولی

پلو همدانی

سیب زمینی پلو شیرازی

ته چین اسفناج

دمپختک شیراز

مرصع پلو

دمپختک ماهی کازرونی

خلال پلو کرمانشاهی

قمری پلوی شیرازی

هشوش عربی

پلو بندری

قیسی پلو

 

خورشت های ایرانی

 قیمه سیب زمینی 

 خورشت قورمه سبزی

خورشت بادمجان

 خورشت فسنجان با گوشت یا مرغ

 خورشت کرفس

خورشت آلو

خورشت کنگر

خورشت به

خورشت سیب ترش شیرازی

خورشت بامیه

خورشت اسفناج

خورشت ریواس

خورشت گیلانی

خورشت قیمه آذربایجانی

خورشت کدو

میرزا قاسمی

خورشت آجیلی عشایر بختیاری

خورشت بریان بهی کردی

جغول بغول شمالی

خورشت چاقالا بادام شمالی

 کدو تنبل با ماش شیرازی

خورشت کاری با مرغ

خورشت مسما بادمجان

خورشت قارچ

خورشت قیمه ریزه با رب انار

 

در این لیست غذا های ایرانی غذای اصیل و سنتی را معرفی کردیم بعضی از آن ها عام تر بوده و هر ایرانی دست کم یکبار آن ها را نوش جان کرده است بعضی از غذا ها نیز محلی هستند و ساکنان سایر مناطق حتی اسم آن ها را هم نشنیده اند.

۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۵
آگهی- کالا

هاری یک بیماری عفونی حاد (آنسفالیت) و کشنده ویروسی است که به دو شکل تحریکی (هاری خشمگین ) وساکت (هاری فلجی) ظاهر می شود. این بیماری مخصوص گوشتخواران
اهلی ووحشی بوده است و انسان وسایر حیوان های خونگرم پستاندار به طور تصادفی واغلب از طریق حیوان گزیدگی به آن مبتلا می شود.
اهمیت بیماری هاری به دلایل زیر است:
میزان کشندگی بالا (صدردصد) به طوری که پس از ظهور علائم بالینی چه درانسان وچه در حیوان قابل درمان نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.
افزایش روند موارد حیوان گزیدگی در انسان به طوری که به ناچار سالانه مبالغ زیادی صرف خرید سرم و واکسن ضد هاری جهت درمان پیشگیری آسیب دیدگان می شود.
تلفات دام و خسارتهای اقتصادی ناشی از این بیماری که در دام ها ایجاد می شود.

روند سالانه حیوان گزیدگی رو به افزایش است به طوری که در 100000 نفر جمعیت این میزان از1/35 مورد در سال 1366 به 151 مورد در سال 1381 رسیده است .
براساس بررسی های آماری در استان های مختلف بیش از85% از موارد حیوان گزیدگی توسط سگ اتفاق می افتد که بیشتر این موارد حیوان گزیدگی توسط سگ اتفاق می افتد که بیشتر این موارد به سگ های خانگی و سگ گله اختصاص دارد و متاسفانه علت اصلی آن عدم قلاده گذاری است.

افزایش میزان حیوان گزیدگی در انسان طی سالهای اخیر را می توان به دلایل مختلفی مربوط دانست . از جمله اجرای برنامه های آموزشی در جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه خطرهای ناشی از گاز گرفتن توسط حیوان و اهمیت درمان پیشگیری به موقع در عدم بروز علائم هاری در انسان از یک طرف و کاهش فعالیت کمیته های اتلاف سگ های ولگرد از طرف دیگر است.
راه های سرایت بیماری به حیوان و انسان
گاز گرفتن

اصلی ترین راه سرایت بیماری گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. البته از طریق کشیده شدن پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس هاری (به ویژه در گربه ها و گربه سانان) نیز بیماری منتقل می شود.


ویروس هاری از طریق مخاط آلوده نیز به انسان و حیوان های دیگر منتقل می شود . بنابر این سگ ها و گربه های به ظاهر سالم که در اواخر دوره نهفتگی بیماری هاری هستند و هنوز علائم بالینی هاری در آن ها ظاهر نشده است از طریق لیسیدن لب چشم و بینی کودکانی که باآنها بازی می کنند بیماری هاری را انتقال می دهند.

سرایت هاری از طریق تنفس به ویژه در غارهای محل زندگی خفاش های آلوده امکان پذیر است .
دستگاه گوارش انتقال از این راه بعید است ولی حیوان گوشتخوار ممکن است به ندرت از طریق خوردن لاشه حیوان های مرده دراثر ابتلا به هاری به این بیماری مبتلا شوند.


به هر حال باید از خوردن گوشت و فراورده های دام های مبتلا به هاری خودداری کرد از انجا که در یک بررسی ویروس هاری را از جنین رحم و تخمدان های یک حیوان ماده جداکرده اند انتقال هاری ازطریق جفت نیزبعید نیست.
وسایل الوده

ویروس هاری بسیار حساس است ودر مقابل نوروخشکی به سرعت از بین می رود بنابراین هاری از طریق وسایل آلوده فقط در موارد استثنایی منتقل می شود تا به حال موارد معدودی انتقال هاری از انسان به انسان از طریق پیوند اعضا در دنیا گزارش شده است .(دومورد نیز از ایران در پیوند قرینه درسال 1373

 

بنابراین پیونداز جسد آلوده به ویروس هاری ممکن است باعث انتقال بیماری شود و به همین دلیل هرگاه علت مرگ معلوم نبوده یا علائمی مبنی بر آلودگی دستگاه عصبی مرکزی در هنگام مرگ وجود داشته باشد باید از پیوند عضو یابافت جسد جلوگیری کرد.


همچنین در بررسی سال 1985 در پاکستان ابتلای تعدادی نوزاد به هاری ناشی از آلودگی ناشی از آلودگی شخص ختنه کننده بود که مراحل اخر دوره نهفتگی بیماری را طی می نموده و طبق سنت محل ختنه را به بزاق خود اغشه کرده است بنابر این در نگهداری و پرستاری از شخص مبتلا به هاری باید تمام جوانب احتیاط رعایت شده و ضمن استفاده از وسایل حفاظتی کامل لوازم ووسایل بیمار را با دقت هرچه بیشتر ضد عفونی کرد . به علاوه پزشکان موظفند در برخورد با هر مورد آنسافیلت و فلج به بررسی سابقه حیوان گزیدگی بیمارنیز توجه نمایند

 

 


تمام پستانداران خونگرم اهلی و وحشی به بیماری هاری حساس هستند و میزبان های مختلفی موجب گسترش وسیع هاری می گردند.طی بررسی های مختلف کارشناسان انستیتو پاستور ایران روی خفاش های نقاط مختلف ایران تاکنون مورد مثبتی مشاهده نشده است .
دوره نهفتگی در سگ وگربه معمولا 2تا3 هفته و گاهی چند ماه است .

 

در خصوص بروز علائم هاری در حیوان باید به این نکته مهم توجه داشت که در برخی موارد 3تا10روز قبل از علائم بالینی در سگ و گربه ویروس موجود در بزاق حیوان میتواند بیماری را منتقل کند به عبارت دیگر اگر بزاق سگ و گربه در زمان گاز گرفتن به ویروس های هاری الوده باشدعلائم بالینی حداکثر تا10روز بعد در حیوان ظاهر شده وخواهد مرد.به همین دلیل پس از هر گاز گرفتن توسط این دو حیوان باید انها را تا10روز در قرنطینه نگاه داشت. پس از طی دوره نهفتگی اولین علامت بیماری تغییر در رفتار وعادت های حیوان است به نحوی که یا بیش از اندازه به صاحب خود انس والفت پیدا می کند و مثل این که از او کمک می طلبد یا عصبی و بد خو شده باشد غذای خود را به دلیل اختلال در بلع به خوبی نمی خورد.


پیشرفت بیماری در برخی موارد به صورت فلجی بوده حیوان به گوشه ای پناه می برد و ابتدا دست ها سپس پاها وبعد سایر اندام ها فلج شده و در نهایت به علت فلج دستگاه تنفسی می میرد.ولی در بیشتر موارد پس از دوره تغییر رفتار حیوان پریشان و مضطرب و کم کم وحشی و درنده می شود و به گاز گرفتن سنگ و چوب اشیای مختلف پرداخته ومحل زندگی خود را ترک می کند وبدون هدف به هرجایی می رود و به هرکس حمله می کند.

 

در نهایت پس از مدتی در اثر دوندگی زیاد وگرسنگی وتشنگی به علت عدم قدرت بلع کف از دهانش سرازیر شده و پی درپی زمین می خورد . صدای پارس حیوان خشن ناموزون وبریده بوده و درندگی در چهره اش هویدا است. در اغلب موارد مردم سگ ها را می کشند و اگر فرار کنند به زودی در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهند مرد. گربه پس از طی دوره نهفتگی به محل تاریکی می رود واز طریق پنجه کشیدن مشابه گازگرفتن سگ یا گرگ هاری را انتقال می دهد.


در واقع از انجا که ازطریق لیسیدن دائم پنجه های خودرا به بزق خود آغشته می کند با پنجه کشیدن بر دست وپا یا صورت انسان یا حیوان دیگر هم می تواند با ایجاد خراش ویروس هاری را منتقل کند.

این مرحله به طور معمول در انسان 15روز تا3ماه و بهطور متوسط 1تا2 ماه به طول می انجامد. ولی از چند روز تا بیش از3ماه حتی تا چند سال هم مشاهده شده است . طول دوره نهفتگی به شدت زخم تعداد جراحت و محل انها بستگی دارد به نحوی که گاز گرفتن صورت زودتر موجب بروز علائم بیماری می شود سوش ویروس الوده کننده همچنین سن وگاز گرفتن از روی لباس یا وسایل حفاظتی نیز در طول دوره نهفتگی تاثیر دارد .

 

البته باید در نظر داشت در برخی موارد طولانی بودن دوره نهفتگی هاری ممکن است سبب فرا موشی و گزارش غلط از تاریخ دقیق گاز گرفتن شود.همچنین به دلیل تعدد وشدت زخم های ایجاد شده در کودکان نسبت به بزرگسالان و در نتیجه ورود ویروس های بیشتر به بدن انان طول دوره نهفتگی ممکن است کوتاه تر باشد.

این مرحله به طور معمول 4-1 روز حداکثر به طول می انجامد و در پایان دوره نهفتگی ویروس هاری به محل اتصال عصب و عضله یا انتهای اعصاب حرکتی سطحی نفوذ کرده وبه طرف نخاع سیستم اعصاب مرکزی حرکت می کند. در زمان اشکار شدن علائم ویروس هاری را می توان با عیار بالا در سیستم اعصاب مرکزی یافت .

 

علائم اولیه غیر اختصاصی هاری عبارتند از تب لرز خستگی سردرد ضعف و درد عضلانی بی اشتهایی اشکال در بلع حالت تهوع و استفراغ سرگیجه دردهای شکم واسهال گلودرد تنگی نفس سرفه خشک نگرانی و ترس تحریک پذیری و عصبی بودن .


علایم بسیار اختصاصی این مرحله عبارتند از : علایم موضعی در محل گاز گرفتن شامل سوزش گز گز و مور مور (در50 تا 80 در صد بیماران) این علایم در مسیر عصب حسی عضو گاز گرفته شده نیز به علت تکثیر ویروس در ریشه خلفی عصب حسی بروز می کند

شکل تحریکی یا خشمگین: علایم فعالیت حرکتی شدید شامل دویدن و دست وپا زدن تحریک پذیری و عدم آرامش ، توهم، نگرانی و هیجان مشخصه این شکل بیماری است. ترس از آب علامتی است که در این شکل در بیشتر موارد دیده می شود و موجب انقباض ها ی دیا فراگم و عضله های تنفسی می شود .

 

همچنین نسیم ملایم نور شدید صدای بلند و لمس کردن ممکن است موجب تحریک پذیری و انقباض عضله های حنجره وحلق و سایر عضله های تنفسی می شود. افزایش ترشح بزاق و اختلال در بلع موجب شکل مشخص بیماری هاری می شود . خواب آلودگی، توهم، حالت تهاجم انقباض های عضلانی ، علایم مننژیت تشنج و فلج موضعی به سرعت ظاهر می شود .

 

اختلال های خلقی دورهای ایجاد می شود و با پیشرفت بیماری تا زمانی که بیماری وارد کما شود دوره های سلامت کوتاه می شود . در معاینه درجه حرارت بدن ممکن است بیش از c 6/40 باشد اختلال سیستم عصبی اتونوم شامل گشاد شدن نا منظم مردمک افزایش ترشح اشک بزاق تعرق و کاهش فشار خون وضعیتی است. همچنین شواهد فلج اعصاب حرکتی فوقانی شامل ضعف افزایش واکنش تا ندون های عمقی و واکنش کف پایی (با بنسکی) مثبت وجود داشته، فلج تارهای صوتی نیز شایع است .

 

دوبینی، فلج عضلات صورت و نوریت عصب اپتیک نیز مشاهده می شود.افزایش تعداد تنفس وحتی آپنه دیده می شود . اختلال ریتم قلب شایع بوده و به خصوص تا کاری فوق بطنی و بردای کاری به دلیل فعالیت پایه های مغز یا میو کاردیت اتفاق می افتد. در اکثر موارد بیماران طی یک تا دو هفته دچار کما شده و با وجود مراقبت های شدید به دلیل نارسانایی تنفسی یا کلاپس قلبی عروقی فوت می کنند.


شکل ساکت یا فلجی : دوره بیماری دراین شکل به طور معمول طولانی تر از هاری خشمگین است . شکل فلجی کمتر شایع است . (20در صد موارد) مهم تر این که در اغلب موارد تشخیص داده نمی شود وبرعکس فرم هیجانی ترس از اب و نسیم وافزایش فعالیت یا تشنج به طور معمول وجود ندارد.


علائم این شکل عبارت اند از : ضعف در اندام گاز گرفته شده و به تدریج در سایر اعضا و عضله های صورت در اوایل این مرحله کاهش هوشیاری واختلال در حس فلج پایین رونده مشابه پلی نوروپاتی التهابی حاد یا فلج چهار عضو به طور قرینه نشانه های مننژه ممکن است اتفاق افتد و در نهایت بیمار دچار خواب الودگی و کما می شود . گاهی بیمار به شکل هیجانی تغییر می یابد.


در نهایت ابتلا به بیماری هاری به مرحله کما می رسد و بیمار به علت نارسایی و اپنه یا کلاپس قلبی و عروقی می میرد
از شروع علائم بالینی تا مرگ به صورت متوسط 4تا7روز طول می کشد در موارد نادر با مراقبت های شدید از بیماران طول عمر بیشتر می شود .


ولی عوارض دیررس شامل ترشح ناکافی هورمون انتی دیورتیک دیابت بی مزه اختلال در ریتم قلبی ،عدم استحکام عروقی، سندرم نارسایی تنفسی بالغین خونریزی گوارشی، کاهش پلاکت ها و ایلئوس پارالیتیک ایجاد می شود.

در صورت ظهور علائم حاد عصبی به شکل هیجانی یا فلجی و به ویژه اگر سابقه گاز گرفتن یا خراش توسط حیوان وجود داشته باشد و بیمار به سرعت وارد کما شود ودر مدت 7تا10روز فوت کند همیشه بیماری هاری مطرح است . اگر چه به ندرت ممکن است هیچ گونه سابقه تماس با حیوان کشف نگردد.

 

 


نتایج ازمایش های همو گلبین و ازمایشهای شیمیایی معمول خون طبیعی است.
ازمایش های غیر طبیعی در ارتباط با اختلال فعالیت هیپوتالاموس شامل خونریزی گوارشی و سایر عوارض است گلبولهای سفید خون محیطی افزایش مختصری خواهد داشت ولی ممکن است طبیعی یا بالاتر از 30000 نیز باشد.

 

همچنین بررسی مایع نخاعی در تعداد معدودی از بیماران غیر طبیعی بوده و شامل افزایش لنفوسیت ها گلوکز طبیعی و افزایش مختصر پروتئین مشاهده می شود.

معیارهای تشخیص آزمایشگاهی اختصاصی
تشخیص انتی ژن ویروس به روش FAT در بافت مغز تهیه شده پس از مرگ:
تشخیص انتی ژن ویروس به روش FAT از لام پوست ناحیه گردن یا قرینه قبل از مرگ
تست فلوئور سنت انتی بادی مثبت FAT بعد از تزریق بافت مغز بزاق یا مایع نخاعی در کشت سلول یا موش بررسی میکروسکوپیک نمونه های مغز از نظر وجود اجسام نگری به خصوص در سلول های هرمی هیپوکامپ
یافتن تیتر انتی بادی نوترالیزان هاری در سرم و مایع نخاعی افراد غیر واکسینه
مشخص کردن انتی ژن ویروس با روش pcr روی نمونه بافت مغز تهیه شده پس از مرگ یا در نمونه کلینیکی

براساس آخرین مصوبه کمیته کشوری هاری و مطابق با توصیه های سازمان جهانی بهداشت طبقه بندی موارد انسان مبتلا به هاری و انسان در تماس با هاری در انواع مشکوک محتمل و قطعی به شرح ذیل است.


مورد مشکوک : مورد سازگار با توصیف کلینیکی شامل ظهور ناگهانی علائم عصبی به شکل هیجانی از قبیل تحریک پذیری تشنج و ترس از اب ترس از نور افزایش ترشح بزاق واختلال در بلع و تنفس و یا شکل فلجی که بیمار به سرعت وارد کما شده و در مدت 10-7 روز فوت می کند .


وجود علائم مرحله مشکوک به اضافه سابقه تماس با حیوان مشکوک به هاری
مورد قطعی
وجود علائم مرحله مشوک به اضافه تشخیص آزمایشگاهی اختصاصی
تماس محتمل
شخصی که از طریق بزاق گزش یا خراش یک حیوان حساس به هاری یا حیوانی از منطقه الوده به هاری مورد مواجه قرار گرفته است.
تماس قطعی
شخصی که از طریق بزاق گزش یا خراش یک حیوان با تشخیص قطعی هاری یا حیوان متواری شده مورد مواجه قرار گرفته است.
درمان
در صورت شروع علائم هاری بیماری درمان پذیر نیست و با وجود مراقبتهای کامل بیماران در طی یک تا دو هفته پس از شروع علائم می میرند.تا کنون فقط سه مورد بهبودی از بیماری هاری گزارش شده است .


بسیاری از دارو ها شامل انترفرون عوامل تولید کننده انترفرون ریباویرین و سیتوزین ارابینوزاید در درمان بیماران مبتلا به هاری به کار رفته اند . ولی هیچ یک موثر واقع نشد.


بیمار مبتلا به هاری باید در اتاق ایزوله تحت مراقبتهای ویژه قرار گیرد . به این ترتیب که پس از بستری کرد ن بیمار در یک اتاق کم نور در محلی بی سروصدا و ساکت و ارام اقدام های ذیل را انجام داد.


تزریق داروهای ارام بخش و ضد تشنج
جایگزینی مایع والکترولیت
تزریق انتی بیوتیک در صورت وجود عفونت
باز نگه داشتن را ه های تنفسی
درمان نارسایی تنفسی و قلبی عروقی

اقدام های لازم در برخورد با بیمار مشکوک به هاری و موارد تماس
استفاده از وسایل حفاظتی شامل دستکش ماسک گان عینک جهت کارکنان بیمارستان
واکسیناسیون کامل هاری( 5نوبتی) در موارد زیر
- کارکنانی که در مراقبت و در مان بیمار فعالیت دارند
- افراد در تماس مستقیم با بیمار مانند افراد خانواده
- افراد در تماس غیر مستقیم با بیمار از طریق وسایل الوده به ترشحات
سرم ضد هاری و واکسیناسیون کامل هاری در موارد زیر
- افراد در تماس که دارای زخم باز یاترک پوست هستند .
-
افرادی که در طی تماس با بیمار یا جسد دچار صدمه به پوست شده اند.
-
هرگونه تماس با ترشحات انها
ضد عفونی یا معدوم کردن وسایل الوده به ترشحات بیمار
دفن بهداشتی ویژه جسد افراد مبتلا به هاری
د ر این موارد باید جسد را پس از ضد عفونی در یک کیسه نایلونی ضخیم و نفوذ ناپذیر قرار داده و به طور عمقی دفن نمود.


با توجه به اهمیت بیماری هاری مشکلات و تنگناهایی که در راه کنترل بیماری هاری در سطح کشور وجود دارد برنامه کشوری کنترل و پیشگیری این بیماری با همکاری بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انستیتو پاستور ایران و با نظر کارشناسی اعضای کمیته فنی هاری به شرح زیر زیر مورد بازنگری قرار گرفت .


امید است با حمایت و پشتیبانی شورای هماهنگی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان در سطح کشور با اجرای برنامه درمعاونت های بهداشتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ایجاد هماهنگی و جلب همکاری مسئولان سایر بخش ها و جلب مشارکت مرد م و تلاش کارکنان بخش بهداشت و درمان در سطوح مختلف شبکه در امر مبازه با هاری به عنوان یکی از معضلات بهداشتی کشور قدم های موثری برداشته شود .

     هاری یکی از بیماری های حاد ویروسی حیوانات خونگرم است که ممکن است به طور اتفاقی در اثر گزش حیوانات، استنشاق افشانه های حاوی ویروس و پیوند قرنیه و یا سایر بافت های آلوده به انسان نیز منتقل شود و لذا جزو بیماری های مشترک انسان و حیوانات، به حساب می‌آید.
عامل سببی هاری ویروس هاری است که نوعی رابدوویروس از جنس لیزاویروس می‌باشد. تمامی ویروس های جنس لیزا از نظر آنتی‌ژنیک، با یکدیگر مرتبطند ولی با استفاده از آنتی بادی منوکلونال، مشخص میشود که از نظر سکانس نوکلئوتیدی بر حسب گونه حیوانی و منطقه جغرافیایی منشاء ویروس، با یکدیگر متفاوتند.
سیر طبیعی
هاری معمولا دارای چهار مرحله می‌باشد :
دوره نهفتگی که حدود 90-20 روز به طول می‌انجامد
دوره مقدماتی که حدود 10-2 روز به طول می‌انجامد
دوره نرولوژیک حاد که 7-2 روز به طول می‌انجامد
دوره اغماء که 14-0 روز به طول می‌انجامد.


شخص هارگزیده، به دنبال گذراندن دوره نهفتگی بیماری، دچار کسالت، تب، سردرد، خستگی و بی اشتهایی، می‌گردد و در 80%-50 موارد، پارستزی و درد محل گزیدگی، نیز وجود دارد این درد ممکن است موضعی، یا انتشاری و همراه با سوزش یا خارش موضعی باشد. حالت ترس، اضطراب، بی قراری، تحریک پذیری، عصبانیت، بی خوابی و افسردگی، نیز ممکن است عارض شود.

گلودرد، سرفه، لرز، درد شکم، حالت تهوع و استفراغ و اسهال، سوزش، پیوری و پریاپیسم (نعوظ دردناک آلت تناسلی مردان) نیز با شیوع کمتری ممکن است بروز نماید. این دوره تقریبا10-2 روز به طول می‌انجامد.

 

در این مرحله، افزایش فعالیت (هیپراکتیویته)، توهّم و هذیان گویی، اختلال جهت یابی زمانی ـ مکانی، حرکات غیرمعقول، صرع، سختی گردن و یا فلج، تظاهر می‌نماید و به طور متناوب، حالت بی‌قراری، حمله به اطرافیان و گاز گرفتن آن ها و سایر حرکات غیرمعقول، از بیمار، سر می‌زند و هر بار به مدت پنج دقیقه دوام می‌یابد.

 

این حالات ممکن است در اثر محرّک های شنوایی، بینایی، بویایی یا لامسه ای بروز نماید و لذا بیمار، نسبت به این محرک ها، شدیدا حساسیت نشان می‌دهد. لازم به تاکید است که در فاصله بین حملات، گرچه بیمار، اغلب بی قرار است ولی ظاهرا سالم به نظر می‌رسد و همکاری می‌نماید.


در بیش از نیمی از بیماران، کوشش در راه نوشیدن آب، باعث اسپاسم گلو یا حلق شده و درد شدیدی ایجاد می‌کند و لذا حالت تهوع، خفگی و به طور کلّی، حالت ترس از آب "هیدروفوبی" در آنها ظاهر میشود و حتی صدای ریختن مایعات و یا بوی آنها و دمیدن باد به صورت بیمار نیز باعث بروز این حملات میشود. ترشحات بزاقی فراوان، تعریق، اشک ریزش و تنفس سریع و عمیق و آریتمی قلبی نیز ممکن است وجود داشته باشد.


در 20% موارد، حالات مختلف فلجی، سایر علائم بالینی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. فلج ممکن است وسیع و قرینه بوده و یا در اندام هارگزیده، از شدت خیلی بیشتری برخوردار باشد و یا حالت بالارونده، داشته باشد و حتی در غیاب فلج عمومی بدن و علیرغم افزایش شدت انقباض عضلات مختلف بدن، ممکن است عضلات اطراف محل گزیدگی دچار ضعف و سستی شده باشند.


استرابیسم، نیستاگموس، تنگی یا گشادی مردمک ها و نامساوی بودن اندازه آن ها و دوبینی هم گاهی بروز می‌نماید و فلج تارهای صوتی نیز شایع است. به طور کلی در بین اعصاب مغزی، گرفتاری زوج های 3، 6، 7، 9،10، 11 و 12 شایعتر می‌باشد.


طی این مرحله، حالات روانی بیمار، همواره در نوسان بوده، مراحل اغتشاش فکری (کونفوزیون) خواب آلودگی شدید و کاهش پاسخ به تحریکات و کوما را طی می‌نماید. علیرغم اینکه ممکن است سختی گردن، موجود باشد ولی تنها در 50 درصد موارد، افزایش سلول مایع نخاع، حادث میشود.


دوره نرولوژیک حاد، در حدود 10-2 روز به طول می‌انجامد و در شکل فلجی، مدت آن طولانی تر، می‌باشد و سرانجام ممکن است به مرگ ناگهانی بیمار و یا حالت اغماء منجر شود.


حالت اغماء در خلال 10 روز اول بعد از شروع علائم بالینی، عارض شده و ممکن است چند ساعت تا چند ماه، ادامه یابد. این بیماران حدود 20-4 روز پس از بروز علائم زنده می‌مانند، مگر اینکه روش های حفاظتی ویژه ای به کار برده شود.


مراقبت های شدید پزشکی در مرحله اغماء ممکن است بتواند باعث نجات جان بیماران بشود و تاکنون حداقل سه نفر توانسته اند از هاری، جان سالم به در ببرند و حتی دو نفر آنها بدون باقی ماندن هیچگونه عارضه ای از بهبودی کامل، برخوردار شده اند. البته در هر سه مورد فوق، اقدامات پیشگیرنده قبل یا بعد از تماس، صورت گرفته بوده است.

افزایش فشار داخل جمجمه، ادم مغزی، سندروم ترشح نامتناسب هورمون آنتی دیورتیک، دیابت بی مزه، افزایش یا کاهش فشارخون، آریتمی های قلبی، کاهش درجه حرارت بدن، صرع کانونی یا عمومی، اختلال فعالیت تنفسی، تنفس عمیق و سریع و آلکالوز، جزو عوارض مهم مرحله مقدماتی و ابتدای مرحله نرولوژیک می‌باشد و در مراحل بعدی؛ پنومونی، عوارض قلبی ـ عروقی و خونریزی گوارشی نیز بروز خواهد کرد.


طبق تخمین کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود 35000 مورد هاری انسانی و مرگ ناشی از آن در نیمکره شمالی، رخ می‌دهد و این در حالیست که قریب نیمی از مردم جهان در این نیمکره، زندگی می‌نمایند. ضمنا سالانه حدود 10 میلیون نفر تحت پوشش اقدامات پیشگیرنده بعد از گزش حیوانات، قرار می‌گیرند و همه ساله حدود 70ـ40 هزار نفر در اثر هاری تلف می‌شوند.


این بیماری، انتشار جهانی دارد و به استثنای چند کشور که توانسته اند آن‌را حذف نمایند در سایر نقاط دنیا منتشر است ولی تنها در کشورهای جهان سوم، که هاری سگسانان را کنترل ننموده اند هاری انسان به صورت یک معضل، خودنمایی می‌کند و در مجموع، انتشار حقیقی این بیماری، ناشناخته است.


بر طبق گزارش های منتشر شده از طرف بیمارستان های آموزشی هندوستان از هر 2000 نفر مراجعه کننده به آن بیمارستان ها یک مورد مبتلا به هاری بوده و حتی در بعضی از مناطق، چهار برابر این رقم را گزارش نموده اند و میزان مرگ سالیانه ناشی از هاری را در آن کشور، بالغ بر 17000 مورد برآورد کرده اند.


بیماری هاری در کشور ایران هنوز یکی از معضلات بهداشتی ـ اقتصادی می‌باشد و تقریبا همه استان ها کم و بیش به این بیماری آلوده هستند. بیشترین موارد بیماری در حاشیه دریای خزر، نواحی شمال شرقی و جنوب غربی کشور، مشاهده می‌گردد. از سال 1358 به بعد در شهر تهران مواردی از بیماری در سگ های ولگرد تهران مشاهده شده و تا سال 1363 سال به سال این بیماری گسترش بیشتری پیدا کرده است تا اینکه با تشکیل ستاد مبارزه با بیماری هاری و اتلاف سگ های ولگرد در تهران بزرگ و اجرای طرح تنظیم شده به وسیله ستاد مذکور در جهت کنترل بیماری نتیجه رضایت بخشی حاصل گردیده است.

 

به طور کلی موارد هاری حیوانی در بیست سال اخیر در سطح کشور، رو به افزایش بوده است و به موازات این افزایش، شمار مجروحین هارگزیده نیز رو به افزایش بوده است. به طوری که در سال 1371 در سراسر کشور 37523 نفر که اکثرا به وسیله سگ های ولگرد، مجروح شده بودند در بیش از 180 مرکز درمان ضد هاری علیه هاری درمان شده اند و 19 نفر هارگزیده که به مراکز درمان مراجعه نکرده بودند به بیماری هاری مبتلا شدند. در سال 71 تعداد 335 مورد هاری حیوانات، توسط آزمایشگاه تایید شده است که از بین آنها هاری در سگ ها و نشخوارکنندگان، بیشترین موارد را نشان داده است.


روباه در اپیدمیولوژی هاری در ایران جایگاه خاصی دارد و وجود آنتی بادی نوترالیزان ضد هاری در خون روباه هایی که پس از ابتلاء به هاری جان سالم به در برده اند طی مطالعه ای به اثبات رسیده است.


طی سال های 74ـ1373 به منظور کنترل هاری حیوانی در استان خراسان، طرحی به مورد اجراء گذاشته شد و طی آن جمعا در 949 روستا از شهرستان های شمالی (مشهد، چناران، قوچان، درگز، شیروان، بجنورد و اسفراین) اجرا گردید. عملیات انجام شده بر روی 22384 قلاده سگ بوده که سگ های مزبور پس از شناسایی و قلاده گذاری واکسن هاری دریافت و کارت بهداشتی برای آنها صادر شده است.


با توجه به اجرای طرح مبارزه با بیماری هاری در شهرهای شمالی در طی سال های 73 و 74 و بررسی مقایسه ای تعداد کانون ها و موارد مثبت هاری، کاهش قابل توجهی در تعداد موارد مثبت و تعداد کانون های هاری در سال 74 نسبت به 73 دیده شده است به طوری که در هفت شهرستان شمالی استان، تعداد موارد مثبت با تایید انستیتو پاستور از 21 مورد به 11 مورد و تعداد کانون ها از 15 کانون به 6 کانون تنزل 
در بعضی از مناطق حاره در فصل پاییز و زمستان به دنبال شیوع هاری سگسانان، موارد هاری انسانی هم از شیوع بیشتری برخوردار می‌گردد.


تمامی پستانداران به درجات مختلفی نسبت به ابتلاء به هاری، حساسند ولی میزان این حساسیت، بر حسب سوش ویروس ممکن است متفاوت باشد. انسان در مقایسه با چندین گونه از حیوانات، نسبت به این ویروس از مقاومت بیشتری برخوردار می‌باشد به طوری که طی مطالعه ای در ایران فقط 40 درصد افرادی که به وسیله حیوانات هار، گزیده شده و تحت درمان قرار نگرفته اند، به این بیماری مبتلا گردیده اند.


در مناطق جغرافیایی مختلف، حیوانات وحشی متفاوتی مخزن هاری هستند مثلا در آمریکا، اسکونک ها (در غرب)، روباه ها (در شرق) و راکون ها (در فلوریدا) مخزن بیماری به شمار می‌روند و در بسیاری از مناطق آفریقا و آسیا و ازجمله، ایران؛ گرگ، شغال و سایر حیوانات گوشتخوار کوچک، مخزن هاری می‌باشند.

 

در یک منطقه مفروض، انتقال بیماری ممکن است ترجیحا به وسیله یک گونه ویژه ای تحقق یابد مثلا در کشور آمریکا هاری در روباه و اسکونک و خفاش، در سه بخش اکولوژیک جداگانه، منتقل می‌گردد و هر ناقلی می‌تواند سویه جداگانه ای از ویروس هاری را حمل کرده به روش مخصوصی آنرا منتقل نماید.


انسان ندرتا به وسیله پستانداران وحشی، آلوده می‌گردد و سگ و گربه در بیش از90% موارد، مسئول هاری انسان هستند.
در غرب اروپا با اینکه 86% کلیه موارد هاری در بین روباه ها رخ می‌دهد ولی در 75% موارد، هاری انسان، ناشی از گزش سگ است که خود منعکس کننده تماس نزدیک انسان و سگ می‌باشد. در کشور هندوستان شغال ها و در ایران گرگ ها مخازن اصلی هاری به شمار می‌روند ولی بیماری، بیشتر در اثر گزش سگ، گربه و روباه، به انسان منتقل می‌گردد.


به طور تئوریک ؛ هاری بایستی از طریق بزاق، ترشحات تنفسی، اشک و ادرار انسان های مبتلا نیز بتواند به دیگران منتقل شود و حتی در گزارش های قدیمی، چندین مورد ثابت نشده انتقال انسان به انسان ذکر شده است ولی تنها مواردی که اخیرا از نظر آزمایشگاهی نیز به اثبات رسیده است پنج موردی است که در تعقیب پیوند قرنیه در فرانسه، آمریکا، تایلند و مراکش رخ داده است.

 

دهندگان قرنیه در اثر بیماری نرولوژیک بدون تشخیص، سندروم گیلن باره و فلج شل اندام ها فوت نموده بودند. چهار نفر از گیرندگان قرنیه، در حدود یک‌ماه بعد از عمل جراحی، در سمت پیوند شده، دچار سر درد پشت کاسه چشمی گردیده و در اثر هاری فلجی تلف شده اند و در اوائل سال 1373 شمسی نیز دو نفر از دریافت کنندگان پیوند قرنیه آلوده در تهران و اراک، به علت هاری، تلف گردیده اند.


عفونت داخل رحمی، در حیوانات به اثبات رسیده است ولی عده ای از زنان بارداری که دچار آنسفالیت ناشی از هاری بوده اند کودکان سالمی را زایمان نموده اند. ضمنا حداقل یک مورد انتقال هاری از مادر به شیرخوار، گزارش شده و در حیوانات، کاملا به اثبات رسیده است.


دوره قابلیت سرایت، در سگ و گربه از 3 تا 10 روز قبل از ظهور علائم بالینی به ندرت بیشتر از 4 روز آغاز شده و در سراسر دوران بیماری ادامه دارد. در اتیوپی سوش هایی از ویروس هاری که منبع آنها سگ بوده است به مدت طولانی تری قبل از شروع علائم بالینی با بزاق منتشر شده اند (14 روز). در یک مطالعه 12 روز قبل از بروز نشانه های بیماری در خفاش ها ویروس منتشر شده است، در یک مطالعه دیگر، اسکونک ها حداقل 8 روز قبل از بیمار شدن، ویروس هاری را منتشر کرده اند.


حیوانات اهلی را می‌توان با واکسیناسیون سالیانه علیه بیماری، ایمن کرد. ضمنا مردم را بایستی به خودداری از نگهداری حیوانات وحشی گوشتخوار، در منزل، تشویق نموده آنها را از تماس های غیر ضروری با پستانداران، بر حذر داشت.


می‌توان جمعیت میزبان حیوانات وحشی را کاهش داد ولی این کار هم مشکل است وهم اینکه موجب آشفتگی اکولوژیک، می‌شود. روش دیگر اینست که طعمه جانوران میزبان را آغشته به واکسن خوراکی نموده و در مسیر آنها قرار دهیم.


در مناطقی که مخازن اصلی بیماری، سگ های اهلی هستند ریشه کنی یا کنترل بیماری ممکن خواهد بود همانگونه که در بسیاری از کشورهای دیگر، امکان پذیر بوده است.

 

در بسیاری از مناطق شهری، واکسیناسیون حداقل 80% جمعیت سگ ها منجر به ناپدید شدن موارد هاری انسانی گردیده است. بنابراین ملاحظه میشود که مهمترین اقدام پیشگیرنده به منظور کنترل هاری انسان، شامل کنترل آن در بین حیوانات اهلی است.


هم واکسن کشته شده و هم ضعیف شده ویروس هاری جهت مصرف در حیوانات در دسترس می‌باشد و مثلا واکسیناسیون سگ ها می‌تواند باعث کاهش شیوع بیماری در سگ ها و نیز در انسان، بشود.

 

در کشورهایی که هاری، ریشه کن گردیده است به هنگام وارد کردن حیواناتی نظیر سگ بایستی آنها را تا شش ماه، قرنطینه و علیه بیماری، واکسینه نمود. در اغلب کشورها جهت ایمن نمودن حیوانات اهلی از واکسن فلوری استفاده می‌شود.

 

این واکسن برحسب دفعات پاساژ سوش ویروس هاری در تخم مرغ جنین دار، شامل دو تایپ است یکی واکسن فلوری LEP که در آن سوش ویروس هاری 40 تا60 مرتبه متوالیا روی تخم مرغ جنین دار پاساژ داده شده است. این واکسن در دامپزشکی برای واکسیناسیون سگ های بالغ به کار می‌رود. دیگری واکسن فلوری HEP است که در آن سوش ویروس هاری 180 مرتبه در تخم مرغ جنین دار، پاساژ داده شده است.


در مجموع، موفقیت کنترل هاری در انسان در گرو کنترل آن در حیوانات است که آنهم در بسیاری از کشورها با نتایج درخشانی در حال انجام است به طوری که از سال 1978 به بعد بیش از 59 میلیون دوز واکسن ضد هاری حیوانی در 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی توزیع گردیده موجبات کاهش قابل ملاحظه هاری در حیوانات را فراهم کرده و علاوه بر آن باعث کاهش تماس حیوانات مشکوک به هاری با انسان ها نیز گردیده است و طبق آمارهای موجود، میزان موارد هاری حیوانات در سال 1993 در فرانسه، فقط 261 مورد بوده در حالیکه در سال 1990 بالغ بر 2984 مورد، گزارش گردیده بود و نیز موارد هاری حیوانات در سال 1990 در آلمان، حدود 5572 مورد بوده که در سال 1993 به 853 مورد، کاهش یافته است.


در چنین مواردی می‌توان با آسودگی خاطر به تزریق واکسن هاری اقدام نمود. البته واکسن دیپلوئید انسانی HDCV واکسن انتخابی است و به صورت سه دوز داخل عضلانی یک میلی لیتری یا داخل پوستی 1/0 میلی لیتری در روزهای اوّل، هفتم، بیست و یکم یا بیست و هشتم، تزریق می‌گردد.

 

در افرادی که به اقتضای شغلشان ممکن است با حیوانات هار، تماس داشته باشند در صورتی که سابقه حساسیت شدید نسبت به واکسن های قبلی را ذکر نکنند باید هر دو سال یک‌بار اقدام به تزریق واکسن یادآور هاری نمود.


البته توصیه جدیدتر، اینست که در صورت ادامه تماس شغلی باید هر دو سال یک‌بار آنتی بادی ضدهاری در سرم، اندازه گیری شود و در صورتی که مقدار آن ناکافی باشد به تزریق واکسن یادآور به مقدار 1 میلی لیتر عضلانی یا 1/0 میلی لیتر داخل پوستی اقدام گردد.

 

همچنین کسانی که در آزمایشگاه های پژوهشی با ویروس زنده هاری تماس دارند ویا در تولید واکسن هاری، دخیل هستند و در معرض خطر تماس اتفاقی با این ویروس می‌باشند بایستی هر شش ماه یک‌بار آنتی بادی ضدهاری را در بدن خود بررسی نموده در صورت ناکافی بودن عیار آن به تزریق یادآور، اقدام نمایند.


در صورتی که واکسن به صورت داخل پوستی تزریق شود باید حدود 3-2 هفته بعد از آخرین نوبت، سرم شخص از نظر میزان آنتی بادی، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت ناکافی بودن پاسخ آنتی کری، یک بار دیگر به تزریق واکسن، اقدام نموده مجددا سرم فرد واکسینه را مورد بررسی قرار دهند.
موارد لزوم واکسیناسیون قبل از تماس با هاری عبارتست از افرادی که ممکن است در معرض خطر ابتلاء به هاری، قرار گیرند، نظیر دامپزشکان، بعضی از کارکنان آزمایشگاه ها و کلّیه کسان دیگری که به اقتضای حرفه یا موقعیت مکانی خود، ممکن است در معرض تماس با حیوانات هار قرار گیرند در صورت عدم وجود واکسن دیپلوئید انسانی، می‌توان از واکسن RVA به تعداد سه دوز، استفاده نمود.


در صورتی که فردی به وسیله حیوانات، گاز گرفته، لیسیده و چنگ زده شود بایستی به مراکز مجاز، (مرکز بهداشت شهرستان) مراجعه نماید تا با توجه به شیوع هاری و وضع حیوان مهاجم، تصمیمات لازم برای وی گرفته شود و در صورت لزوم، پروفیلاکسی بعد از تماس به مورد اجرا گذاشته شود.


بعضی از افرادی که به کشورهای دیگر مسافرت می‌نمایند و مورد حمله سگ یا حیوانات دیگر قرار می‌گیرند، ممکن است تا زمان بازگشت به موطن اصلی خود اقدام پزشکی خاصی از نظر پیشگیری هاری، انجام ندهند.

 

در اینصورت باید محل مسافرت، زمان وقوع حادثه، شدت ضایعات اوّلیه، حالات مختلف حیوان حمله کننده قبل و بعد از حمله و اینکه آیا حیوان زنده یا مرده است و در صورت امکان، اطلاعاتی در این خصوص که آیا حیوان در سال های اخیر، علیه هاری، واکسینه شده یا خیر، کسب گردد. این اطلاعات گاهی کاملا مفید واقع میشود مثلا اگر مشخص شود که مکان حادثه، در ژاپن یا انگلستان بوده است تقریبا موضوع پروفیلاکسی منتفی می‌گردد زیرا در این کشورها بیماری هاری سال ها قبل، ریشه کن شده است.

 

ولی برعکس در صورتی که آن فرد به هندوستان مسافرت کرده باشد خطر بروز هاری می‌تواند وی را تهدید نماید و لذا در چنین مواردی که در باره وقوع هاری، شک و تردید وجود دارد بایستی اقدامات پیشگیرنده بعد از تماس، به طور کامل اجرا شود.

 

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۲۰
آگهی- کالا

مصرف دارو جزئی اساسی از زنجیره درمان بیماری محسوب میشود اما دید اجتماعی به طور معمول فقط جنبه بی خطری و شفابخشی آن را در نظر میگیرد در حالی که در متون پزشکی دارو را به مشابه تیغ دو لبه ای تصور میکنند که یک لبه آن  متوجه عوامل بیماری زا بوده و لبه دیگرش به علت عدم آگاهی از مصرف صحیح آن جان انسان را مورد تهدید قرار میدهد.

 

بررسی های مختلف نشان می دهد که میزان تجویز داروها با جمعیت کشور و وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری ها همخوانی ندارد، که این امر ناشی از خوددرمانی یا مصرف خودسرانه دارو در جامعه می باشد.

 

خود درمانی به عنوان معمولی ترین شکل خود مراقبتی میتواند از طریق مصرف یک داروی صنعتی یا دست ساز دستیابی به داروهای بدون تجویز متخصص استفاده از داروهای تجویز شده قبلی در موارد مشابه تقسیم داروهای تجویز شده برای یک نفر بین اعضای خانواده و آشنایان استفاده از داروهای اضافی باقی مانده در منزل خودداری از عمل کردن به تجویز داروی اصلی چه از راه مصرف اضافی دارو بدون تجویز پزشک یا عدم مصرف دارو به طور کامل انجام شود.

 

مصرف خودسرانه داروها باعث شده است که عواملی مانند مقاوت باکتریایی در آنتی بیوتیک ها عدم درمان بهینه مسمومیت های ناخواسته و حتی عمدی اختلال در بازار دارویی، هدر رفتن هزینه، و افزایش سرانه مالی مصرف دارو، آثار جانبی و عوارض ناخواسته افزایش پیدا کند .

 

همچنین  موجب بروز مرگ و میر و تحمیل هزینه های بسیار سنگین در بودجه دارویی دولت ها، شرکت بیمه و جمعیت عمومی مردم میگردد.

 

تحقیقات بیانگر آن است که اغلب خانواده ها به صورت روزانه مصرف کننده دارو هستند و بر اساس گزارش های منتشر شده مسکن ها قطره های چشمی و آنتی بیوتیک ها به ترتیب بیشترین میزان مصرف خودسرانه دارو را به خود اختصاص میدهند.

 

مصرف خودسرانه دارو علل متنوعی را در بر میگیرد، عواملی نظیر نگهداری دارو در منزل اعتقاد به بی خطر بودن مصرف خودسرانه داروها، نداشتن فرصت کافی جهت مراجعه به پزشک برای رفع مشکل عدم دسترسی به پزشک به خاطر فقر مالی و گرانی ویزیت پزشکان تحویل دارو بدون تجویز پزشک توسط داروخانه ها بی اعتمادی به کیفیت دارو و ترجیح دادن داروها  از عوامل مصرف خود سرانه داروها میباشد.

 

از عومل خود درمانی می توان به ترس و خجالت از معاینات پزشکی شلوغی مطب یا مراکز درمانی عدم احساس نیاز جهت مراجعه به پزشک، تجربه درمان بیماری ها، معتادان دارویی کسانی که با کوچکترین احساس نارحتی و ناخوشی دارو مصرف مینمایند میتوان نام برد.

 

واقعیت بر آن است که فلسفه مصرف خودسرانه دارو بیش از آنکه با خصوصیات افراد مصرف کننده دارو مرتبط باشد با روش ارائه و نمایش مشکلات بهداشتی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی مرتبط است و عواملی خارج از اراده فرد، بر انجام این عمل دخالت دارد.

 

کاهش دسترسی افراد به دارواز طریق نظارت مداوم بر امر توزیع دارو در داروخانه افزایش آگاهی پزشکان در رابطه با تجویز منطقی داروها افزایش کیفیت داروهای تولید داخل و تدوین برنامه های آموزشی جهت افزایش آگاهی و ارتقا نگرش و عملکرد افراد با استفاده از روش ها و وسایل آموزشی مختلف میتواند در زمینه منطقی کردن مصرف داروها در کشور باشد.

 

مصرف خودسرانه میتواند عوارض متعددی مانند خطر استفاده مجدد تاخیر احتمالی در درمان یک بیماری جدی مخفی شدن نشانه هایی از یک بیماری شدید و تداخل دیگر داروهای مصرفی توسط فرد را به دنبال داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۰۰ ، ۱۹:۵۳
آگهی- کالا

تقریبا تمام کشورها که از حجم و رشد جمعیت شهریشان ناراضی هستند بر این باورند که مهاجرت داخلی از روستا به شهر مهم ترین عامل رشد مراکز شهری بوده است.

آمار نشان می دهد که 35 تا 60 درصد رشد جمعیت شهرها ناشی از مهاجرت روستائیان است

 

به نظر میرسد که حجم عمدهای از وارد شدگان به نیروی کار شهری به نحوی برای خود اشتغال ایجاد میکنند یا برای بنگاههای کوچک با مالکیت خانوادگی کار میکنند شاغلانی که خویش فرما هستند در دامنه وسیعی از مشاغل از دست فروشی دوره گردی ؛ نامه نویسی؛فروش مواد مخدر فعالیت میکردند .

 

کارگران خویش فرمایی که در این بخش کار میکنند تحصیلات رسمی کمی دارند عموما غیر ماهرند و فاقد منابع سرمایه ای هستند به علاوه؛ کارگران بخش غیر رسمی از انواع حمایتهایی در بخش رسمی از کارگران به عمل میاید مانند امنیت شغلی ؛ شرایط مناسب شغلی و بازنشستگی در سن پیری برخوردار نیستند.

 

بخش رسمی برای به دست آوردن کارگر ارزان به بخش غیر رسمی وابسته است و بخش غیر رسمی نیز به نوبه خود برای قسمت اعظم درآمد و مشتریان خود به رشد بخش رسمی متکی است

 

شواهد پراکنده نشان میدهد که حتی در جو سیاست خصمانه کنونی که بخش غیر رسمی را از امتیازات مانند دسترسی به اعتبارات ؛ارز و معافیت های مالیاتی که در اختیار بخش رسمی قرار میگیرد محروم میکند؛ بخش غیر رسمی باز مازاد تولید میکند به این ترتیب مازاد بخش غیر رسمی میتواند نیروی محرکه ای برای رشد اقتصاد شهری باشد.

 

در نتیجه ی پایین بودن سرمایه بری این بخش ؛ اشتغال یک کارگر در بخش غیر رسمی نیاز به مقدار بسیار کمی سرمایه دارد

 

به هر حال توسعه بخش غیر رسمی خالی از زیان نیست .یکی از زیانهای توسعه بخش غیر رسمی مربوط به ارتباط بین مهاجرت روستا به شهر و جذب نیروی کار در بخش غیر رسمی است.

 

بسیاری از فعالیتهای بخش غیر رسمی  آلودگی و تراکم یا ناراحتی برای عابران ایجاد میکند مانند دستفروشان و دوره گردان ایجاد میکند

نبود سرمایه یک محدودیت اساسی در فعالیت های مربوط به بخش غیر رسمی است.

 

مهاجرت؛عدم تعادل های ساختی بین مناطق شهری و روستایی را از دو طریق مستقیم تشدید می کند

از طریق عرضه: مهاجرت داخلی آهنگ رشد متقاضیان مشاغل شهری را نسبت به رشد جمعیت شهری که خود در سطح بی سابقه ای قرار دارد به نحو نا متناسبی افزایش میدهد.

 

دوم-از طریق تقاضا: به دلیل نیاز به مقدار قابل توجه ای از عوامل مکمل تولید در اکثر مشاغل بخش صنعتی اغلب مشاغل شهری در مقایسه با مشاغل روستایی مشکل تر و پر خرج تر ایجاد میشود.

 

ویژگی های جمعیتی.مهاجران شهری در کشورهای جهان سوم اکثرا مردان و زنان جوان15تا24ساله هستند.

ویژگی های آموزشی.یکی از یافته ها در برسی های مهاجرت از روستا به شهر،همبستگی مستقیم بین کسب آموزش و مهاجرت است.

ویژگی های اقتصادی.به نظر می رسد که مهاجران از تمام قشرهای اجتماعی هستند و اگر اکثریت عظیمی از آنان فقیرند فقط به این دلیل است که اکثریت ساکنین روستاها فقیرند.

 

الگوی تودارو فرض می کند که مهاجرت بیشتر واکنشی است به تفاوت درآمد مورد انتظار تا درآمد واقعی در شهر و در روستا.فرض مقدم اصلی این است که مهاجران فرصت های متعدد بازار کار را که برای آنها در بخش های شهری و روستایی  موجود است در نظر می گیرند و آن یک را انتخاب میکنند که منفعت مورد انتظار مهاجران را به حداکثر میرساند.

 

انگیزه ی مهاجرت اساسا ملاحظات عقلانی اقتصادی سود و هزینه نسبی است .

تصمیم به مهاجرت بستگی به تفاوتهای مورد انتظار بین دستمزدهای واقعی در شهر و روستا دارد و نه تفاوتی واقی بین آنها .

احتمال به دست آوردن شغل در شهر ارتباط معکوس با نرخ بیکاری شهری دارد.

در صورت وجود اختلافات بسیار در درآمدهای مورد انتظار بین شهر و روستا وجود نرخهای مهاجرت مازاد بر نرخهای رشد امکانات اشتغال شهری نه تنها ممکن بلکه منطقی و حتی محتمل است.

 

در صورتی که سرعت نرخ رشد دستمزد در شهر بیشتر از سرعت رشد متوسط درآمدها در روستا باشد ،سطح افزایش یابنده بیکاری در شهر مهاجرت از روستا به شهر بیشتر تشویق خواهد شد هجوم مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری نه تنها مشکلات اجتمایی-اقتصادی را در شهرها افزایش  خواهد داد ،بلکه ممکن است در نهایت موجب مشکلات کمبود کارگر در مناطق روستایی شود. بویژه در فصول کار .

 

ایجاد تعادل اقتصادی مناسب بین شهر و روستا

گسترش صنایع کوچک کار بر

حذف انحرافات قیمت عوامل

انتخاب تکنولوژیهای مناسب کار بر تولید

تعدیل ارتباط مستقیم بین آموزش و اشتغال.

 

کاهش نرخ رشد بیش از حد جمعیت بدون شک در بهبود نهایی مسئله اشتغال اهمیت بسیار دارد و دلیل اش همین موضوع ساده است که کاهش رشد جمعیت تعداد و رشد متقاضیان جدید کار را در آینده کاهش خواهد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۰۰ ، ۰۷:۴۷
آگهی- کالا

 

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه  احتمال مدل می‌شوند.

 

عمل آماری، شامل برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است. از آنجا که هدف آمار این است که از داده‌های موجود بهترین اطلاعات را تولید کند، بعضی مؤلفین آمار را شاخه‌ای از نظریه‌ی تصمیم‌گیری به شمار می‌آورند.

 

سرآغاز اولیه آمار را باید در شمارش های آماری حوالی آغاز قرن اول میلادی یافت. اما ،تنها در قرن هجدهم بود که این علم ، با به کار رفتن در توصیف جنبه هایی که شرایط یک وضعیت را مشخص میکردند ، به عنوان رشته ای علمی و مستقل شروع به مطرح شدن کرد.


مفهوم از کلمه لاتینی ،به معنی شرط ، استخراج شده است. مدت های مدید ، این علم ، محدود به کار در این حوزه بود ، و تنها در دهه های اخیر از این انحصاری جدا شدو ، و به کمک نظریه  احتمال ، شروع به بررسی روش های تحلیل داده های آماری و اثبات فرض های آماری کرد.

 

جامعه یک بررسی آماری دارای مشاهده ها یا آزمایش هایی تحت شرایطی یکسان ، به عنوان عنصرهای خود است. هر یک از این عنصرها را میتوان نسبت به مشخصه های متفاوتی بررسی کرد ، که می توانند به عنوان متغیرهای تصادف در نظر گرفته شوند.


اگر مشخصه تحت بررسی X ، دارای تابع توزیع F در جامعه مربوط باشد ، آنگاه گفته می شود که جامعه مورد بحث دارای توزیع F نسبت به مشخصه X است. در بررسی های آماری همواره زیر مجموعه ای متناهی از عناصر جامعه مورد تحقیق قرار می گیرد.این زیر مجموعه به نمونه موسوم است ، و n، تعداد عناصر موجود در آن ، اندازه نمونه نامیده می شود.
 

اگر وزن پسر بچه های ده ساله متغیر تصادفی x باشد ، در این صورت تمام پسر بچه های به این سن یک جامعه تشکیل می دهند . اندازه های وزن پسربچه های در شماری از مکان ها یک نمونه می سازند ، و هر پسر بچه عنصری از جامعه مزبور است . وزن مورد بحث مشخصه ای از عنصر های مزبور به شمار می رود ، و سایر مشخصه ها ، به عنوان مثال ، بلندی قد و اندازه سینه اند.
 

در بررسی یک مسئله با روش های آماری ، باید نقشه آزمایش کشیده شود که شامل روش جمع آوری داده ها،اندازه نمونه مورد نظر و روش حل آن مسئله است. در این مورد هر چه نقشه آزمایش دقیق تر باشد ، نتایج به دست آمده از روش های آماری بهتر خواهند بود .

 

بخصوص ، باید اطمینان حاصل شود که هیچ یک از اندازه گیری هایی که برای نتایج مورد نظر دارای اهمیت اند از قلم نیفتند یا ناقص نباشند . اما در این مورد همچنین می توان ، تنها به همان اندازه که می شود با بخش ناچیزی از هزینه ها به دست آورد قناعت و از دستاوردی با یک رشته آزمون بسیار پرخرج اجتناب کرد.

 

مواد یا اطلاعات بررسی شده باید همگن باشند ؛ یعنی ،روش آزمون ،در دوره بررسی ، باید یکسان باقی بماند. در وسایل یا شرایط تولید نباید تغییری داده شود ، و ابزارهای اندازه گیری با دقت های متفاوت نباید به کار روند.

 

بایدتا آنجا که امکان دارد خطاهای منظم یا عوامل موثر کنار گذاشته شوند . به عنوان مثال ، اگر مایل باشیم دو ماده را با هم مقایسه کنیم ، باید هر دو را در یک دستگاه تهیه کرده باشیم ، چه در غیر این صورت تفاوت دستگاه ها در نتایج بررسی وارد می شود ، و در کشاورزی ، در آزمون کودهای متفاوت ، باید زمین را ،به خاطر یکسان کردن تاثیر نوع خاک و موقعیت آن ، به باریکه های موازی تقسیم کرد.

 

باید نظارتی در نظر گرفته شود. در این مورد، یا برای مشخصه تحت بررسی مقادیر استانداردی موجودند ،که می توانند با نتایج آزمون مقایسه شوند ، یا آزمونهای نظارتی باید انجام گیرند . به عنوان مثال ، در آزمایش مربوط به کودها ، باید تاثیر یک کود از تفاوت بین گیاهانی که که با آن یا بدون آن ،تحت شرایط محیطی یکسان ،رشد کرده اند ، ارزیابی شود.


انتخاب نمونه باید تصادفی یا نماینده ای باشد . انتخاب تصادفی انتخابی است که در آن هر عنصر برای اینکه عضو آن نمونه باشد یا نباشد ، از احتمال یکسان برخوردار است. به عنوان مثال ، در یک محموله پیچ ، نمونه مورد آزمون نباید تماماَ از یک مکان انتخاب شود ،بلکه باید روی کل محموله توزیع شده باشد ، و در اندازه گیری ضخامت سیم ها نقاط اندازه گیری شده باید به طور تصادفی روی تمام طول سیم توزیع شده باشد.


انتخاب تصادفی عناصر را می توان به کمک جداول اعداد تصادفی انجام داد ، و انتخاب نماینده ای نمونه را می توان زمانی انجام داد که ماده تحت بررسی را بتوان به گونه ای یکتا به اجزایی تقسیم کرد . به عنوان مثال ، امکان پذیر است که یک محموله پیچ را به چنان طریقی تقسیم کنیم که هر جزء مزبور ، به تصادف انتخاب کرد ، ودر این صورت کل آنها نمونه مورد نظر را تشکیل می دهند. به این طریق تصویری از محموله ، بر مبنای مقیاسی کاهش یافته به دست می آید.


با توجه به اندازه نمونه مورد آزمون ، البته باید به بررسی مورد بزرگ تر و استنتاج بهتر ، درباره جامعه ای که از آن می توان ساخت ، پرداخت ،اما از طرف دیگر ، اندازه مزبور ، به دلایل زمانی و تلاش به کار رفته ، معمولاَ کوچک در نظر گرفته می شود، بنابر این باید انحرافی تصادفی از نتایج را نیز به حساب بیاوریم. هنگامی که ، با روش های آماری ، استنتاجاتی درباره جامعه ای به دست می آوریم باید اندازه نمونه مورد آزمون را نیز در نظر بگیریم.

 

از دوران دبستان که به اردو رفته اید با این کلمه که می خواهیم آمار بگیریم همه جمع شوند آشنا شده اید. آمار بیانگرکمیت است برای برنامه ریزی کیفی و با کیفیت، امروزه نقش آمار در برنامه ریزی آنقدر مهم است که بسیاری از امور متوقف می شوند تا آمار آن بدست آید.


روش های آمارگیری متنوع و ارائه آن ها به صورت های متعددی گسترش یافته. در کشور ما آنچه رو به پیشرفت است  توجه به آمار است و آنچه هنوز به آن دست نیافته ایم آمارهای قطعی، واحد و قابل استناد است به هر حال رشته آمار که مرکز جذب فارغ التحصیلانش مرکز آمار ایران است در حوزه های مختلف با فاکتورها و سوالات متفاوت نحوه آمارگیری علمی را آموزش می دهد.

 

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می‌کنند پس از فراغت از تحصیل توانایی‌های زیر را دارند.
کلیه دروس آمار، احتمال، دوره ریاضی متوسطه آموزش عمومی را تدریس نمایند.
توانایی ادامه تحصیل را داشته و بتوانند با رعایت دیگر ضوابط گزینش وارد دوره کارشناسی ارشد و رشته‌های بالاتر تخصصی گردند.
توانایی تجزیه و تحلیل آماری مسائل اقتصادی و صنعتی را دارا میباشند.
در برنامه‌ریزی صحیح علمی و حل مسائل مربوط به آنها توانایی دارند.
آمادگی برای برخورد با مسائل خاص آماری و حل مشکلات ناشی از آنها را دارا میباشند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۰۰ ، ۰۷:۲۲
آگهی- کالا

تغیر و تحولات دنیای پر شتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالش های پی در پی نظام قتصادی- اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی، افزایش فقر و بیکاری، موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را به مفهوم کارآفرینی فراهم نموده است،  تا آنجا که آخرین الگوی  توسعه را، توسعه مبتنی بر کارآفرینی قلمدادکرده اند.

 

کارآفرینی، فرایند ابتکار و نوآوری و ایجاد کسب وکارهای جدید در شرایط مخاطره آمیز از طریق کشف  فرصت ها و بهره گیری از منابع می باشد. کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن می توان به افزایش بهره وری، ایجاد ثروت و اشتغال زایی اشاره نمود.

 

دخالت عوامل اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی فرهنگی در فرایند کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی  خاص کارآفرینان از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. نوآوری و خلاقیت اعتماد به نفس منبع کنترل درونی ریسک پذیری استقلال طلبی و انگیزش پیشرفت از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان است.

 

مبانی کارآفرینی

وجود فاصله و شکاف بین منابع و امکانات از یک سو و نیازهای متنوع و فراگیر جامعه ی انسانی از سوی دیگر، دخالت و نقش آفرینی بشر را اقتضا می کند. وقتی مسیر حوادث، وقایع و روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را بررسی می کنیم، در می یابیم که انسان ها همواره به دنبال تغییر بوده اند و در این میان، افرادی بوده اند که از قوانین کلی جوامع تبعیت نکرده و باعث تغییر در جوامع خود و به طور کلی جوامع بشری شده اند.

 

جوامع پیشرفته ی امروزی، توسعهی خود را مدیون انسان هایی است که قادر به تبدیل رویاها و ایده های خلاقانهی خود به حقیقت بوده اند، روحیه ی استقلال طلبی برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرئت کافی برای مبارزه با روش های متداول و جا افتاده برخوردار بوده اند. این عاملان تغییر، شخصیت و روحیه ای داشته اند که امروز اصطلاحا  کارآفرینی  نامیده می شود.


با آشکار شدن نقش و تأثیر کارآفرینی بر روند رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته و اشتغال زایی، تلاش هایی در جهت آموزش و تعمیم دانش و روحیه ی کارآفرینی در بین مدیران، تجار، دانشجویان و دیگر افرادی که کارا،رینان بالقوه محسوب می شوند، شدت گرفت.


ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و به ویژه نفت خام و همچنین خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک طرف، و روندهای موجود در جامعه ی اطلاعاتی از طرف دیگر، عواملی اند که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگانن کلان کشور را وا می دارد که به منبع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه ی اطلاعاتی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نیست.


نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی هم دارای بعد نظری تئوریک و هم دارای عملی  کاربردی  است که می توان با روش های مختلف آموزشی، به آموزش و پرورش کارآفرینان همت گماشت. با توجه به این که شخصیت و روحیه ی آدمی عمدتاً در دوران نوجوانی و جوانی شکل می گیرد، می توان در گام اول با یک برنامه ی صحیح آموزشی، ضمن پرورش ویژگی ها وروحیه ی گارآفرینی، دانشجویان را با روش های راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه آشنا ساخت.

 

زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.


آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.

 

جنبه های اقتصادی کسب و کار
ویژگی های روانشناختی و فردی
عوامل اجتماعی ونقش دولت
آموزش کارآفرینی
نقش شرکتهای کوچک
نقش استراتژی و عوامل سازمانی
تکنولوژی اطلاعات


بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید
مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف
بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر
بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان

 

بررسی شیوه های تامین مالی برای حمایت از کارآفرینان
نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد
رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی
نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
نقش کارآفرینی و اشتغال زایی بویژه جوانان
بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه
جهانی شدن
 و کارآفرینی
جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
کارآفرینی در بخش کشاورزی


بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
بررسی ویژگی های شخصیتی
و روانشناسی کارآفرینان فردی
بررسی ویژگی های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی
بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا
مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن
نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارافرینان
اخلاق کارآفرینی

تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات

 

بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید
نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن
موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی

 

طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی
طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه
مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین
 توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

 

بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی
نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد
بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی
نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک
نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی

 

ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه
بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین
نقش تیم مدیریت در کارآفرینی سازمانی
ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی
اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین
ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور
نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی
ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه
چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه
انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع
تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی
فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین
طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات
طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی

 

سازمان های عصرحاضرباتحولات وتهدیدات گسترده بین المللی روبروهستند . تضمین وتداوم حیات وبقاء سازمان ها نیازمند راه حلها وروشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری وابداع , خلق محصولات , فرآیندها وروشهای جدید بستگی زیادی دارد . یکی از نقشهای اصلی فاصله زیادمدیران نقش کارآفرینی آنها فاصله زیادست . کارآفرینان به عنوان موتورحرکت توسعه اقتصادی محسوب می شوند درواقع کارآفرین عامل اصلی ، ایجادخلاقیت ونوآوری است .


ازآنجایی که خلاقیت ونوآوری وتوان کشف فرصت های جدید  رفتاری این-از بارزترین ویژگیهای کارآفرینان است وازآنجا که اصولاً خصوصیات روانی  گونه افراد ازقبیل استقلال طلبی ، نیاز به پیشرفت , ریسک پذیری وماهیت طبیعی نوآوری ، شرایط خاص ومتفاوتی رامی طلبد , لذا شناخت ویژگی ها بستری مناسب برای جذب ورشد کارآفرینان است که اولین قدم واساسی ترین مساله است .
باتوجه به ویژگیهای کارآفرینان که شامل توفیق طلبی ، مرکزکنترل,ریسک پذیری ، نیازبه استقلال , خلاقیت و تحمل ابهام است بطور

 

 نیازبه توفیق عبارت است ازتمایل به انجام کاردراستانداردهای عالی جهت موفقیت درموقعیتهای رقابتی .
عقیده فرد نسبت  می نامند.
به این که وی تحت کنترل وقایع خارجی می باشد را مرکزکنترل
عبارت است از مخاطره های معتدل که می توانندازطریق تلاشهای شخصی
ریسک پذیری مهارشوند .
نیازبه استقلال ازویژگیهایی است که به عنوان یک نیروی بسیاربرانگیزاننده مورد تأکید واقع شده است . تمایل به استقلال ، یک نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصراست ، لذا آزادی عمل ، پاداش دیگرکارآفرینی است . درواقع نیازبه استقلال ، عاملی است که سبب می شود تا کارآفرینان به اهداف ورویاهای خوددست یابند.


خلاقیت همانا توانایی خلق ایده های جدید است که این ایده ها ممکن 5-  است به محصولات یاخدمات جدید نیزمنجرشوند . درواقع خلاقیت نیرویی است که درپس نوآوری نهفته است .


قدرت تحمل ابهام عبارت است ازپذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی اززندگی ، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص دربارة محیط وتمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهدشد یاخیر.


تویوتا یکی از پرحکایت‌ترین شرکت‌های جهان است که توجه روزنامه‌نگاران، محققان و مدیرانی را جلب می‌کند که در جست‌وجوی بهینه‌کاوی سیستم تولید معروف آن هستند. دلیل روشن است: تویوتا از نظر کیفیت، اطمینان، بهره‌وری، کاهش هزینه، رشد سهم فروش و بازار و جمع‌آوری سرمایه بازار، همواره از رقبا پیش بوده است. تویوتا نه فقط از نظر فروش، بلکه از نظر میزان تولید نیز از اواخر سال گذشته به دایملرکرایسلر (سومین شرکت عظیم خودروسازی در امریکای‌شمالی) نزدیک شد. برحسب سهم بازار جهانی، اخیراً نیز از فورد (دومین شرکت بزرگ خودروسازی) سبقت گرفته است.

 

درآمد خالص و جمع سرمایه بازار آن تا پایان سال 2003 بیش از تمام رقبا بوده است. اما این موفقیت‌های بزرگ پرسشی را برمی‌انگیزد: اگر تویوتا چنین گسترده بررسی و تقلید شده است، چرا فقط چند شرکت توانسته‌اند از نظر عمل‌کرد همتای آن شوند؟در مقاله سال 1999 خود در هاروارد بیزنس ریویو، با عنوان من و کِنت باون استدلال کردیم بخشی از مشکل آن است که بیش‌تر غریبه‌ها بر ابزارها و تاکتیک‌های تویوتا سیستم‌های کانبان ، پیوندها، سلول‌های تولیدی و غیره متمرکز شده‌اند.

 

بر مجموعه بنیادین اصول عملیاتی آن ما در مقاله خود در مجموع چهار اصل یا رویه را مشخص کردیم که روی‌هم باعث اطمینان از همبستگی امور جاری با یادگیری چگونه بهتر انجام‌دادن کارها می‌شود. این اصول منجر به بهبود مستمر قابلیت اطمینان، انعطاف‌پذیری، ایمنی و کارایی و به‌تبع آن، سهم بازار و سودآوری می‌شود.  موفقیت واقعی تویوتا فقط ایجاد و استفاده از خود این ابزارها نیست، بلکه در تبدیل کار خود به تجربه‌هایی نهادینه و جاری است. حال این‌کارها کارهایی روزمره مانند نصب صندلی در خودروها باشند یا کارهای پیچیده، ویژه و گسترده‌ مانند طراحی و راه‌اندازی یک مدل یا کارخانه جدید.

 

ما بحث کردیم تعهد ویژه تویوتا برای استانداردسازی برای صِرف کنترل یا حتی دستیابی به بهترین روش کار نیست. بلکه این استانداردسازی (یا دقیق‌تر، مشخصه‌های شفاف چگونگی انجام کار قبل از اجرای آن) با آزمودن کار به‌شکلی که صورت می‌گیرد، توام شده است. نتیجه نهایی این است که شکاف بین چیزی که انتظار می‌رود و چیزی که در حقیقت انجام می‌شود، بلافاصله مشخص می‌شود. بدین شکل، نه‌تنها مشکلات کنترل می‌شوند و از گسترش آن‌ها و آسیب‌زدن به کار دیگران جلوگیری می‌شود، بلکه شکاف میان انتظارات و واقعیت نیز بررسی می‌گردد و شناختی عمیق از محصول، فرایند و افراد حاصل می‌شود. این درک و شناخت هم مشخصه جدیدی می‌شود که تبدیل به یک «عمل‌کرد برتر» موقت می‌گردد تا وقتی که مشکل تازه‌ای مشاهده شود.

 

به مطلب جنبی «قدرت اصول» مراجعه شود.)  داشتن این درک از سیستم تولید تویوتا به‌عنوان سیستمی ‌از تجارب نهادینه‌شده که از طریق آن عملیات مرتباً بهبود می‌یابد، یک چیز است و داشتن سازمانی که در آن کارکنان و مدیران در تمام سطوح با آن اصول زندگی کرده و به دیگران نیز نحوه استفاده آن را یاد می‌دهند، چیزی دیگر. کشف‌رمز دی.اِن.اِی تویوتا به این معنا نیست که می‌توان آن را تقلید کرد.
بنابراین، چگونه یک شرکت می‌تواند دقیقاً این سیستم را کپی‌برداری کند.

 

در صفحات بعدی سعی می‌کنم به این سوال با توضیح‌دادن نحوه ورود یک جوان بااستعداد که برای تصدی پستی رده‌بالا در یکی از کارخانه‌های تویوتا در امریکا استخدام شده بود به سیستم تولید تویوتا پاسخ دهم. با توجه به موفقیت‌های قبلی او، آموزشی که به او داده شد نمی‌توانست با انتظاراتش منطبق باشد. وی چندین مدرک تحصیلی عالی از بهترین دانشگاه‌ها در دست داشت و پیش از آن نیز مدیر چند کارخانه یکی از رقبای تویوتا در امریکای شمالی بود. اما به جای این‌که یک دوره کوتاه آشنایی را که در انتظار یک مدیر تازه‌وارد است با سرعت طی کند، وی با تحمل مرارت و در مدتی طولانی‌تر و به صورت عملی با سیستم آشنا شد و این شیوه آموزشی است که تویوتا برای هر کارمند جدید بدون توجه به سطح یا وظیفه او در نظر می‌گیرد.

 

دوره آموزشی قبل از این‌که او مدیریت کارخانه‌ای را که قرار بود به‌عهده گیرد بیش از سه ماه طول کشید. این امریکایی مستعد که او را باب دالیس می‌نامیم، وقتی وارد تویوتا شد تصور می‌کرد با کلیات سیستم تولید آن آشنا است زیرا از ایده‌های تویوتا برای بهبود شغل قبلیش کمک می‌گرفت و فقط باید معلومات خود را برای بهبود عملیات در شغل جدید تنظیم کند.

 

بعد از خاتمه آموزش، دریافت بهبود عملیات اجرایی وظیفه او نیست، بلکه مسئولیت خود کارگران است. نقش ایشان فقط کمک به درک این مسئولیت و انجام آن بود. آموزش فوق به او یاد داد چگونه مبنای کار را آزمودن و تجربه‌کردن قرار دهد که نتیجه آن، یادگیری و بهبود مستمر و یاددادن آن به دیگران است.


در یک صبح زمستانی در ژانویه سال 2002، دالیس وارد دفتر مرکزی تویوتا در شهر کنتاکی شد. در آن‌جا مایک تاکاهاشی (اسم واقعی نیست) به استقبال او آمد. تاکاهاشی از مدیران ارشد مرکز پشتیبانی تامین‌کنندگان تویوتا بود. این مرکز مسئولیت ارتقا شایستگی کارخانه‌های تویوتا و تامین‌کنندگان را برعهده دارد. به‌همین ترتیب، تاکاهاشی مسئول آشناسازی با شرکت بود. بعد از پایان تشریفات معارفه، تاکاهاشی، دالیس را با خودرو خود نه به جایی که قرار بود در آن‌جا کار کند، بلکه به یکی دیگر از کارخانه‌های موتورسازی تویوتا برد. قرار بود در این کارخانه هماهنگی دالیس با شرکت جدیدش صورت پذیرد.

 

علی‌رغم تجربه و موفقیت‌های قبلی، دالیس به‌حال خود رها نشد. طی جلساتی با تاکاهاشی، کار هفتگی دالیس تنظیم می‌شد. دوشنبه‌ها باید به شرح موارد ذیل می‌پرداخت: نظر وی در مورد نحوه کار فرایند مونتاژ بر مبنای مشاهدات و تجارب هفته گذشته و برداشت وی از مسائل و مشکلات خط مونتاژ و تغییراتی که وی یا سایرین برای حل این مشکلات صورت داده بودند یا در ذهن داشتند و تاثیرات احتمالی توصیه‌های وی. جمعه‌ها، تاکاهشی به مرور کارهای دالیس می‌پرداخت و عمل‌کرد واقعی را با برنامه‌ها و انتظاراتی مقایسه می‌کرد که دوشنبه‌ قبل به مباحثه در مورد آن‌ها پرداخته بودند.

 

در شش هفته اول، 25 تغییر در ارتباط با وظایفی منفرد به‌اجرا درآمد. به‌طور مثال، تعدادی از قفسه‌های قطعات برای دسترسی هر چه آسان‌تر بازآرایی شدند و جای دستگیره یک ماشین تغییر داده شد تا کشش مچ دست کاهش‌ یافته و ایمنی ارگونومیک افزایش یابد. دالیس و سایر اعضای گروه، 75 توصیه برای توزیع مجدد کار خود ارائه کردند. این تغییرات به اندازه‌ای بودند که بازآرایی محیط کار را الزامی کنند.

 

به‌طور مثال، تغییر در محل نصب یک قطعه خاص مستلزم تغییر مکان انبار مواد و جابه‌جا کردن پرده‌ پنجره‌ها و نیز نحوه ارتباط افراد و کدبندی کامپیوتر بود. این تغییرات به کمک متخصصان فنی بخش‌های نگه‌داری و مهندسی در زمان تعطیلی آخر هفته کارخانه و بعد از هفته پنجم از شش هفته صورت گرفت. دالیس و تاکاهاشی، هفته ششم را به بررسی خط مونتاژ و بررسی این نکته اختصاص دادند که آیا آن 75 تغییر اثر مطلوبی داشته‌اند یا خیر. آن‌ها دریافتند بهره‌وری کارگران و ایمنی ارگونومیک بهبود قابل‌توجهی یافته است.

 

به جدول خط مونتاژ کارخانه موتورسازی امریکا: قبل و بعد» مراجعه شود متاسفانه، تغییرات موجب کاهش دسترسی عملیاتی به ماشین‌آلات هم شدند. این بدان معناست که تغییراتی که بهبود بهره‌وری و ارگونومی را حاصل آوردند، ماشین‌آلات را دچار سوء‌کارکرد کردند در عوض، قبل از اعمال تغییرات آن‌قدر زمان بیهوده در کار بود که اگر ماشینی هم دچار نقص می‌شد، عواقب یا دردسری برای هیچ‌کس نداشت. اما با اعمال تغییرات مورد نظر دالیس، گروه توانست به جای 19 نفر از 15 نفر برای انجام همان میزان کار بهره گیرد. هم‌چنین، امکان کاهش زمان لازم برای انجام هر وظیفه و بهبود توازن حجم کار ایجاد شد. با وجود سیستمی با حساب‌و‌کتاب‌تر، مشکلات پیشین مرتبط با ماشین‌آلات که پیامد منفی نداشتند، اکنون تاثیر قابل‌توجهی برجا می‌گذاشتند.


پس از آن‌که دالیس وظایف انسانی را در خط مونتاژ بهبود بخشید، تاکاهاشی وی را به بررسی چگونگی عمل‌کرد ماشین‌آلات مشغول ساخت. این‌کار شش هفته دیگر زمان برد. مجدداً، تاکاهاشی و دالیس دوشنبه‌ها و جمعه‌ها جلسه داشتند. تاکاهاشی و دالیس که دارای دو مدرک کارشناسی ارشد مهندس بود) تک‌تک ماشین‌آلات را آن‌قدر زیر نظر می‌گرفتند تا دچار نقص شوند و بتوانند علت نقص آن‌ها را مستقیماً بررسی کنند.

 

این‌کار زمان‌بر بود. هرچند خطاهای مرتبط با شیوه‌ کار تقریباً هر دقیقه دوبار اتفاق می‌افتادند، اما نقص ماشین‌آلات کم‌تر رخ می‌داد و اغلب در درون ماشین مربوطه نهفته بود. اما بر اساس مشاهدات دالیس از ماشین‌آلات و افراد پیرامون آن‌ها، وی متوجه شد برخی خطاها ناشی از تعاملات افراد با ماشین‌آلات است. به‌طور مثال، دالیس دریافت، وقتی کارگری دنده‌ها را برای کار گذاشتن در ماشین روی قید (جیگ) سوار می‌کند، اغلب سهل‌انگارانه دکمه خلاص را قبل از قرارگرفتن قید در محل تعیین‌شده می‌فشارد که این‌کار موجب خطای قید می‌شود. برای حل این مشکل، دالیس از بخش نگه‌داری خواست جای دکمه را عوض کند.

 

هم‌چنین، دالیس مشاهده کرد اپراتور دیگری یک سینی پالت را وارد یک ماشین‌ می‌کرد. پس از بررسی عیوب مکانیکی متعدد، وی متوجه شد پالت بعضاً با سپری در داخل ماشین برخورد می‌کند. وی توانست با تعویض آن سپر با پروفیلی صلیبی‌شکل، علت پدیدآورنده آن عیب خاص را برطرف سازد. مشاهده مستقیم ماشین‌آلات، تجزیه‌وتحلیل و ریشه‌یابی هر خطا و بازآرایی فوری برای برطرف کردن علل خطاها، دسترسی عملیاتی را تا نود درصد افزایش داد که بهبودی قابل‌توجه محسوب می‌شد، هر چند با هدف 95 درصدی که تاکاهاشی برای دالیس تعیین کرده بود، فاصله داشت. کلاس اصلی. پس از سپری شدن دوازده هفته در کارخانه موتورسازی امریکا، تاکاهاشی یقین کرد دالیس در مشاهده افراد و ماشین‌آلات و ساختاربندی اقدامات اصلاحی به‌عنوان تجاربی که باید آزموده شوند، پیشرفت لازم را داشته است.


هدف اولیه دالیس، کاهش «بار اضافی» کارگر مربوطه بود. (راه رفتن، دسترسی به وسایل و سایر تلاش‌هایی که ارزشی بر محصول نیفزوده و وی را خسته کرده یا مانع کار کارگر شده و چرخه زمانی را طولانی‌تر می‌کرد.) «همکار» دالیس نمی‌توانست انگلیسی صحبت کند و هیچ مترجمی هم حضور نداشت، لذا هر دو ناگزیر بودند ارتباط از طریق محیط فیزیکی، مدل‌ها، نقاشی‌کردن و نقش‌آفرینی را یاد بگیرند. گذشته از آن، دالیس فکر کرد شروع کار از بار اضافی» به معنای جلب نظر کارگری است که مجبور است حین انجام کار روزمره با یک غریبه غیرژاپنی سروکله بزند. هم‌چنین، اهمیت مفهومی نیز در این عبارت وجود داشت: تمرکز بر «بار اضافی» تاکید بر تاثیر طراحی کار بر شخص داشت. در مقابل، تمرکز بر ضایعات به معنای آن بود که شخص مشکل دارد.

 

دالیس، رویکردی را به‌کار برد که در کارخانه موتورسازی فرا گرفته بود. در نخستین روز، سه ساعت اول را به مشاهده همکار خود مشغول شد و در پایان نوبت کاری آن روز، با غرور خبر از داشتن هفت ایده داد که چهارتای آن‌ها را وی و همکارش اجرایی کرده بودند. سپس، تاکاهاشی شگفتی بعدی را عیان کرد: دو ژاپنی رهبر تیم که آموزش مشابهی را گذرانده بودند (شغل آن‌ها رده‌پایین‌تر از شغلی بود که دالیس برای آن آماده می‌شد) در زمانی مشابه، به ترتیب 28 و 31 ایده خلق کرده بودند. دالیس که کمی احساس حقارت به او دست داده بود، مصمم‌تر به دنبال فرصت‌هایی برای ایجاد اصلاحات بیش‌تر و شیوه‌هایی برای آزمودن هر چه سریع‌تر ایده‌ها برآمد.

 

به‌کار بردن پیچ به جای جوش‌دادن، چسب‌زدن به جای پیچ و نگه‌داشتن به جای چسب‌زدن و هر چیز دیگری که بتواند سرعت کار را افزایش دهد. تا ساعت یازده صبح روز بعد، دالیس و همکارش فهرستی شامل 25 پیشنهاد تهیه کرده بودند. در زمانی که در کارگاه مشغول بودند تاکاهاشی به آن‌ها سر زده و در مورد کارها سوالاتی مطرح کرده و متعاقباً با طرح پرسش‌های خاصی در مورد تغییرات، ایده‌ها را پی‌گیری می‌کرد. دالیس به خاطر می‌آورد قبل از این‌که بتوانم پاسخی متفکرانه بدهم، وی مرا به دنبال بررسی مطالب دیگر می‌فرستاد.


دالیس متوجه شد توانایی او برای تشخیص و حل مشکلات با تمرین بهتر می‌شود. از صبح روز سوم از بررسی فعالیت‌های مجزای روزمره به یافتن مشکلات کلی سلول تولید و تاثیر آن‌ها بر حرکات فیزیکی کارگران رو آورد. دالیس گفت: «دو ماشین با وسایل‌ اندازه‌گیری و گیره قطعات وجود داشت. تغییر ابزار در یکی مستلزم انجام هشت گام و در دیگری 24 گام بود.

 

آیا چیده‌مانی بهتر برای کاهش تعداد گام‌ها و زمان وجود نداشت ما محاسباتی را برای شبیه‌سازی قبل از تعویض ابزار برای قطعه‌ای سنگین صورت دادیم.» بعد از سه روز، دالیس پنجاه مشکل را در ارتباط با بازرسی کیفیت، جابه‌جایی ابزار و سایر فعالیت‌های ماشین مشخص کرد که 35 مشکل درجا برطرف شدند. اثرات این تغییرات در جدول کارت گزارش کامیگو آورده شده است در پایان این مرحله، تاکاهاشی از دالیس خواست گزارش آموزش کارگاهی خود را به مدیر کارخانه، مدیر کارگاه و رهبران گروه‌های کارگاه عرضه کند.

 

در طول کار، دالیس باید یادداشت‌هایی از تغییرات و اثرات آن‌ها برمی‌داشت. این یادداشت شامل عملیات در کارگاه، مشکلات منفردی که مشاهده کرده بود، تاثیر تغییرات و واکنش کارگران نوبت‌های اول و دوم کارگاه در رابطه با اقدامات انجام‌شده بود. (برای نگاهی اجمالی به یادداشت‌های دالیس به جدول برگرفته از یادداشت‌های دالیس مراجعه شود.


با وجود این‌که تاکاهاشی هیچ‌وقت به دالیس نگفته بود دقیقاً چه چیزهایی را قرار است از تجربه خود بیاموزد، اما روش آموزشی که توضیح داده شد، آن‌قدر هماهنگ و خاص بود که حداقل چهار اصل بنیادی در آن مشخص می‌شود. به همراه قواعدی که در مقاله سال 1999 خود توضیح داده‌ایم، درس‌های زیر می‌توانند به تبیین تداوم برتری جهانی تویوتا به‌عنوان یک سازنده برجسته جهانی کمک کنند.
هیچ جایگزینی برای مشاهده مستقیم وجود ندارد.


در طول آموزش دالیس، برای او دیدن کارهای کارگران و مشاهده عمل‌کرد دستگاه‌ها الزامی ‌بود. از او خواسته شده بود هیچ‌وقت علت ازکارافتادن یک ماشین را همانند یک کاراگاه که به‌دنبال یافتن قاتل است، حدس نزند ، بلکه صبر کند و به‌طور مستقیم علت خرابی را مشاهده کند و خود دستگاه به وی بگوید به دانستن چه چیزی نیاز دارد.


در یکی از مطالب ارائه‌شده توسط یک رهبر گروه در کامیگو، این اصول در عمل توضیح داده شد. در یک پروژه برای بهبود نگه‌داری دستگاه، مشخص شد مشکلات دستگاه فقط هنگامی‌ روشن می‌شود که خرابی آن دستگاه مشاهده ‌شود. برای حل مشکل، رهبران گروه کارگاه، روکش چندین دستگاه را برداشتند تا خود و متصدیان دستگاه، کارکرد داخلی دستگاه‌ها را بتوانند بشنوند و ببینند تا بهتر بتوانند مشکلات را ارزیابی و پیش‌بینی کنند. این رویکرد تفاوت زیادی با روش مشاهده غیرمستقیم از قبیل گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، بررسی‌ها، شرح وقایع، جمع‌آوری اطلاعات و آمارها) اکثر شرکت‌ها دارد. نمی‌خواهم بگویم این رویکردهای غیرمستقیم بی‌ارزش یا خطا هستند. آن‌ها هم ارزش خود را دارند، ولی اگر تنها بر آن‌ها تکیه شود، امکان دارد چشم‌انداز تصویر کلان گم شود.

 

از این‌رو، مشاهده مستقیم ضروری است و هیچ ترکیبی از روش‌های غیرمستقیم (حتی اگر هوشمندانه هم باشند) نمی‌تواند جایگزین آن شود. شاید تجربیات قبلی دالیس در اداره کارخانه‌ها او را برای عملیات بزرگ‌تری آماده کرده بود، اما اگر تاکاهاشی به او پروژه‌ بزرگ‌تری می‌داد، امکان داشت دالیس نتواند بادقت کار را مشاهده کند. حضور وی در کارخانه موتورسازی امریکا به مدت شش هفته، فرصت مشاهده 23824 چرخه کامل کاری را برایش فراهم آورد.

 

به خاطر این‌که کار وی در ارتباط با فقط نوزده نفر بود، می‌توانست در ‌ازای هر فرد بیش از هزار چرخه کاری ببیند. این باعث شد شناختی عمیقی از بهره‌وری و ایمنی خط تولید به‌دست آورد.


در روش علمی‌، برای آزمودن یک فرضیه از آزمایش‌‌ها و از نتایج حاصله برای اصلاح یا رد فرضیه استفاده می‌شود. ساختار حل مسائل برای دالیس به‌گونه‌ای بود که بتواند فرضیه‌های قابل‌امتحان و واضح را در کارهای خود به‌کار گیرد و تحلیل کند. به همین دلیل، در کل مدت آموزش، دالیس باید شکاف بین نتایج پیش‌بینی‌شده و واقعی را توضیح می‌داد. به‌طور مثال، در جلساتی که دالیس با تاکاهاشی در کارخانه موتورسازی امریکا داشت لازم بود روزهای دوشنبه فرضیه‌ها را پیشنهاد و روزهای جمعه نتایج آزمایش‌های خود را گزارش دهد. در ژاپن، او باید تغییرات خود را به‌عنوان آزمودن روابط علّی، بیان مسئله مشاهده‌کرده، علت ریشه‌ای آن از نظر وی، تغییری که صورت داده بود و تاثیر واقعی اقدام اصلاحی بر عمل‌کرد گزارش می‌کرد.

 

مسلم است اکثر افرادی که تلاش می‌کنند فرایندی را بهبود بخشند، ایده‌هایی در مورد مشکل و چگونه حل‌کردن آن دارند. تفاوت ‏سیستم تولید تویوتا آن است که این سیستم هم مشکل و هم راه‌حل آن ‌را کاملاً درک می‌کند (که این مهم‌ترین نکته است). به‌طور مثال، ممکن است هر مدیری بگوید: «شاید بهتر است قفسه قطعات به کارگر نزدیک‌تر باشد، اگر آن ‌را جابه‌جا و نزدیک‌تر کنیم چند ثانیه کاری صرفه‌جویی می‌شود.» اما اگر خود او قرار بود آن ‌را امتحان کند و متوجه شود شش ثانیه صرفه‌جویی کرده در آن صورت خیلی خوشحال‌تر می‌شد و مشکلات را حل‌شده تلقی می‌کرد.

 

اما از دید یک مدیر تویوتا مانند تاکاهاشی، این نتیجه نشانگر آن است که چنین مدیری کاملاً کاری را که سعی در بهبود آن دارد، درک کرده است. چرا این مدیر به‌دقت میزان جابه‌جایی را تعیین نکرده است؟ انتظار دارد چند ثانیه صرفه‌جویی کند؟ چهار ثانیه؟ اگر صرفه‌جویی واقعی شش ثانیه بوده، ‌در آن صورت باید جشن گرفت. اما به‌عنوان یک سوال، چرا تفاوت دو ثانیه‌ای وجود دارد؟ با تشویق بیش‌تر از جانب تاکاهاشی برای دقت بیش‌تر، احتمالاً این تفاوت منجر به تحقیقات بیش‌تر در مورد چگونگی کارکرد یک فرایند و شاید مهم‌تر از آن، چگونگی بررسی بهبودبخشی فرایند توسط فردی خاص شود.
 

در تویوتا، تمرکز بر آزمایش‌های ساده و سریع از تمرکز بر تجربیات سخت و پیچیده بیش‌تر است. این موضوع زمانی برای دالیس آشکار شد که به ژاپن رفت. در حالی که وی در امریکا ظرف مدت شش هفته 25 تغییر را به‌انجام رساند (قبل از تعطیلات آخر هفته که 75 تغییر را به‌انجام رساند) در ژاپن وی باید ظرف 5/2 نوبت کاری پنجاه تغییر را به‌اتمام می‌رساند که این به معنای متوسط 22 دقیقه برای هر تغییر بود. این مسئله دالیس را تشویق کرد تغییرات کوچک را به‌جای تغییرات بزرگ معطوف به سیستم ‌انجام دهد. او باید مستقیماً کار را در حال انجام مشاهده می‌کرد، به‌سرعت محل بروز مشکل را می‌دید و بلافاصله باید ادراک خود از راه‌حل اصلاحی را پیاده کرده و بدین ترتیب، بر نرخ کشف مقتضیات و اقدامات اصلاحی» در فرایند می‌افزود.

 

این دقیقاً همان طریقی است که کارکنان تویوتا برای بهبود فرایند تمرین می‌کنند. آن‌ها نمی‌توانند تغییر را تمرین کنند، زیرا تغییر فقط یک‌بار می‌تواند رخ ‌دهد. اما می‌توانند این فرایند مشاهده و آزمودن را بارها امتحان کنند. برای اطمینان از این‌که دالیس تمرین‌های لازم را انجام داده و درک خود را از آن‌ها نهادینه کرده، تاکاهاشی برنامه آموزشی وی را طوری قالب‌ریزی کرده بود که پیچیدگی آزمایش‌ها به‌تدریج افزایش یابد. وقتی دالیس کار را در کارخانه موتورسازی امریکا شروع کرد، به‌جای کسب دیدگاهی کلان از سیستم، آزمایش‌های «تک‌عاملی» ترتیب داد و تغییرات کوچکی در عناصر منفرد کار صورت داد. علاوه بر این، تلاش‌های وی با روش‌های کاری منفرد آغاز شد و تنها وقتی به بررسی کارهای پیچیده و ظریف‌تر دستگاه‌ها تعمیم داده شد که در طول شش هفته مهارت‌های مشاهده و حل مسئله وی توسعه یافته بود. از این رو، وی از مشاهده مسائل ساده‌تر آغاز و به سمت مسائل دشوارتر حرکت کرد. اگر هر چرخه یادگیری کوچک و محدود نگه داشته شود، دامنه خطاها و عواقب آن‌ها را محدود می‌سازد. این رویکرد تمایل یادگیرنده را به ریسک‌پذیری و انجام کار افزایش می‌دهد. آموزش دالیس در کامیگو انعکاس‌دهنده این پیشرفت بود: یک‌بار دیگر، وی قبل از پرداختن مشکلات ماشین‌ها، کار را با معضلات مربوط به روش کار آغاز کرد.

برای هر کس که به دنبال درک و شناخت چگونگی کارکرد سیستم تولید تویوتا است شاید در عمل هیچ راه جایگزینی وجود نداشته باشد مگر مثل دالیس کاملا در عمق و بطن کار وارد شود. سیستم تولید تویوتا سیستمی ‌است که برای درک کامل آن ناگزیر باید با آن زندگی کرد و بهبودی تنها کافی نیست. به‌علاوه هر کس که مثل دالیس از بیرون وارد تویوتا می‌شود.

 

صرف‌نظر از سابقه کاری وارد شرکتی با سابقه طولانی در بهبود مستمر و اعمال تغییرات می‌شود که هیچ شرکتی حتی به آن نزدیک هم نشده‌ است. هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار درک کامل چنین فرهنگ قوی و متمایزی را ظرف چند هفته داشته باشد، چه رسد به این‌که بخواهد آن را خلق کند به هر حال، هر شرکتی که یک برنامه آموزشی مشابه دوره‌ای که دالیس در آن شرکت کرد تدوین و اجرا می‌کند منافع عظیمی‌ را به‌دست می‌آورد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۱۴
آگهی- کالا

سازمان بهداشت جهانی WHO یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعهٔ جهانی ایفا می‌کند. این آژانس در 9 آوریل سال 1948 در ژنو واقع در سوییس تاسیس شد و حکم سرپرستی و منابعش را از سازمان بهداشت سابق، که خود آژانسی در جامعه ملل بود برگرفت.

 

اساسنامه و تاریخچه سازمان بهداشت جهانی

اساسنامهٔ سازمان بهداشت جهانی هدفش را دستیابی مردم به بیشترین سطح سلامت ممکن بیان می‌کند. وظیفهٔ اصلی این سازمان مبارزه با بیماری ها مخصوصا بیماری های مسری شایع و ارتقای سلامت عمومی مردم جهان است. سازمان بهداشت جهانی یکی از نخستین آژانس های سازمان ملل متحد است و اساسنامهٔ آن رسما در اولین روز بهداشت جهانی آوریل سال 1948 زمانی که توسط 26 کشور از اعضای سازمان ملل تصویب شد به کار بسته شد.

 

پیش از این موضوع، فعالیت های مذکور و باقی فعالیت های سازمان بهداشت جامعه ملل، تحت کنترل کمیته‌ای موقتی بود. این کمیتهٔ موقتی حاصل کنفرانس بین المللی سلامت (در تابستان سال 1946) بود. عملیات واگذاری مسئولیت ها به تصویب مجمع عمومی رسید. سرویس بیماری های واگیر OIHP فرانسه نیز به کمیتهٔ موقتی سازمان بهداشت جهانی در 1 ژانویه 1947 پیوست.

 

دفتر سازمان جهانی بهداشت who' اعلام کرد:

سازمان جهانی بهداشت درنظر دارد ۱۸۰ میلیون دوز واکسن آنفلوانزای خوکی به کشورهای فقیر ارسال کند

حداقل ۱۰ درصد تجارت جهانی دارو اختصاص به داروهای تقلبی دارد

حدود دو میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۰۸ بر اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست دادند

آشنایی با عوارض واکسن های آنفلوآنزای خوکی یا آنفلوانزای H1N1 نوع A

با آنکه مرگ‌ و میر جهانی ناشی از سرخک کاهش یافته ولی هنوز روزانه ۴۵۰ کودک به دلیل ابتلا به سرخک جان خود را از دست می‌دهند

شمارقربانیان آنفلوانزای خوکی یا آنفلوانزای H1N1 نوع A در جهان به بیش از ۹ هزار و۵۰۰ نفر رسید

اپیدمی جهانی دخانیات موجب مرگ ۱۰۰ میلیون نفر در قرن گذشته شده است

سازمان بهداشت جهانی در گزارش سالانه خود می گوید که پیشرفت های حاصله در مبارزه با دود سیگار ناکافی است

زنان اولین قربانیان تغییرات اقلیمی در جهان محسوب می‌شوند

افراد آلوده به ویروس ایدز باید زودتر از آنچه که در حال حاضر توصیه می شود ، درمان را آغاز کنند

تولید داروی ایدزدر آفریقا با تاسیس یک آژانس دارویی آفریقایی ، می تواند تحول بزرگی در راه مقابله با ایدز باشد

سازمان بهداشت جهانی می گوید مصرف دارو در بیماران مبتلا به ویروس “HIV” را وقتی که سطح سلول های “CD4″ آنها به ۳۵۰ رسید آغاز کنید

سازمان جهانی بهداشت(WHO) اعلام کرد: کشورهای صحرای آفریقا هنوز بالاترین نرخ مبتلایان به عفونت ایدز را دارند

حدود دو میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۰۸ بر اثر ابتلا به ایدز مرده اند که ۷۰ درصد این تلفات درجنوب صحرای آفریقا بوده است

تاکنون حدود ۸۰ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزای A در جهان توزیع شده ولی حتی یک واکسن وارد ایران نگشته است

نکات کلیدی گزارش سالانه کنترل جهانی سل ، سال ۲۰۰۹ سازمان بهداشت جهانی ( WHO )

آخرین آمار ابتلا و مرگ در اثر آنفلوآنزای A (H1N1 ) 2009 در منطقه مدیترانه شرقی اعلام شده از طرف WHO

مرحله جدید واکسیناسیون برای پیشگیری تب زرد ، از هفته آینده در ۱۳ کشور غرب آفریقا آغاز می شود

عمان اولین کشور در منطقه مدیترانه شرقی است که واکسن برعلیه ویروس آنفلوانزای (H1N1) نوع A را دریافت می کند

آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در رابطه با آمار شمار مبتلایان و قربانیان آنفلوآنزای نوع A

قربانیان آنفلوانزای خوکی یا آنفلوانزای ( H1N1 ) نوع A در جهان از مرز ۶ هزار نفر گذشت

حج و آنفلوانزای (H1N1) نوع A ؛ آیا تدابیر کنترل بیماری به اندازه کافی قابل قبول و یا موثر واقع خواهند شد ؟!

دیابت سالانه موجب مرگ حداقل یک میلیون نفر می‌شود که بیشتر آنان در کشورهای در حال توسعه بسر می‌برند

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد روند مرگ و میر جهانی ناشی از آنفلوانزای خوکی یا آنفلوانزای ( H1N1 ) نوع A کند می‌شود

به دلیل عدم توجه کافی به بیماریهای خاص زنان ، صدها هزار زن در کشورهای مختلف جان خود را از دست می دهند

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد : در اکثر نقاط جهان زنان بیش از مردان به بیماریهای مختلف دچار می‌شوند

از ۴ آبان واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوانزای خوکی یا آنفلوانزای ( H1N1 ) نوع A در کشور آلمان آغاز شد

اوکراین با نیم میلیون مورد آنفلوآنزا و ثبت ۱۴۰ هزار مورد جدید ابتلا به آنفلوانزای خوکی در عرض ۲۴ به یک کشور بحران زده تبدیل شده است

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد:تزریق یک دوز واکسن آنفلوانزای خوکی کافی است

سازمان جهانی بهداشت (WHO) نسبت به خاصیت سرطان زایی گاز رادون هشدار داد

پنج تهدید مهم بهداشتی جهان ؛ تغذیه نامناسب ، مصرف الکل ، بهداشت پایین ، روابط جنسی ناسالم و ازدیاد فشار خون است

در جهان ، هر دقیقه یک زن در حین زایمان می میرد

از فروردین تاکنون نزدیک به پنج هزار نفر در سراسر جهان بر اثر ابتلا به آنفلوانزای خوکی یا آنفلوانزای ( H1N1 ) نوع A جان خود را از دست داده اند

سازمان بهداشت جهانی” ( WHO ) هشدار دادند: ویروس جدید “اچ۱ان۱ آنفلوآنزای خوکی یا آنفلوانزای (H1N1) نوع A بسیار متفاوت با ویروس آنفلوانزای فصلی است

 

به بهانه شصتمین سالروز تاسیس سازمان بهداشت جهانی

 سازمان بهداشت جهانی در سال 1945 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال 1946 قانون اساسی خود را تصویب  و از 7 آوریل 1948 که بعدها روز جهانی سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. سازمان بهداشت جهانی مسئولیت هدایت و هماهنگی ارتقای سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد .

 

کارشناسان این سازمان استانداردهای سلامت را تدوین نموده و کشورها را در برخورد با مشکلات خود یاری می رسانند. 193 کشور عضو این سازمان هستند. این کشورها هر سال در ژنو دور هم جمع می شوند تا سیاستها و بودجه سازمان را تصویب کنند و هر پنجسال رئیس سازمان را انتخاب می نمایند. بالاترین نهاد تصمیم گیر سازمان جهانی بهداشت مجمع عمومی سازمان1 است که هر سال در ماه May در ژنو و با شرکت نمایندگان 193 کشور عضو برگزار می گردد.  عملیاتی کردن تصمیمات و سیاستهای مجمع توسط هیات اجرایی 2 سازمان بهداشت جهانی انجام می گردد. این هیات از 34 متخصص حیطه سلامت تشکیل یافته که بمدت 3 سال انتخاب می گردند.

 

بیش از 8000 کارشناس سلامت در سرتاسر جهان در 147 دفتر نمایندگی ، شش دفتر منطقه ای و مقر اصلی سازمان در ژنو مشغول فعالیت هستند. در سال 1948 در اولین نشست اعضا اولویتهای جهانی سلامت مالاریا،سلامت مادر و کودک ، سل  ، بیماریهای آمیزشی، تغذیه و سلامت محیط انتخاب شدند که اغلب آنها هنوز هم از اولویتهای جهانی سلامت بشمار می روند. یکی از کارهای ماندگار سازمان بهداشت جهانی در مقابله با انتشار بیماریهای واگیر تدوین قوانین بین المللی سلامت 3  است که کشورها را  موظف به شناسایی و کنترل بیماریهای مورد نظر می نمود و در سال 2005 در بازنگری این قوانین بیماریهای نوپدید مانند سارس و گونه های تازه  انفلوآنزا  نیز در آن جای گرفتند. در قوانین جدید ، سازمان بهداشت جهانی مسئولیت می یابد که بطور مستقیم در کشف و کنترل بیماریهای  عفونی اقدام نماید. یکی دیگر از نوآوریهای اخیر سازمان بهداشت جهانی ایجاد مرکز عملیات استراتژیک سلامت 4 است که با آخرین تکنولوژیها در اپیدمی بیماریها و بلایای طبیعی در هماهنگی اطلاعات و اقدامات بین کشورهای مختلف فعالیت می نماید.

 

با توجه به شیوع بیماریهای مزمن و تغییر شیوه زندگی  در جوامع فقیر و غنی ، سازمان بهداشت جهانی استراتژی جهانی تغذیه،تحرک و سلامت  5 را وضع نمود تا به مقاله با بیماریهای قلبی ، سکته مغزی ،سرطانها و دیابت بپردازد. در نشست هزاره  سوم سازمان ملل متحد سلامت محور  توسعه قرار گرفته و سه هدف از هشت هدف اصلی اهداف توسعه در هزاره سوم مستقیما به سلامت مربوط بود. و بقیه اهداف نیز بصورت غیر  مستقیم با سلامت مرتبط بودند. در سال 2005 شبکه ماتریسی سلامت 6با هدف جمع آوری داده ها و اطلاعات سلامت از سرتاسر جهان در  سازمان بهداشت جهانی ایجاد شد. اعتبارات کلی سازمان بهداشت جهانی در سال 2007 2006 حدود 3/3 میلیارد دلار بود که یک چهارم آن از حق عضویت کشورها تامین و بقیه از کمکهای داوطلبانه کشورها و سازمانها تامین می گردد. این

 

اعتبارات در چهار زمینه کلی زیر هزینه میشود:

1.   مداخلات اساسی سلامت شامل کنترل اپیدمی ها و کاهش مورتالیته مادران و کودکان ،50%

2.  سیاستها و محصولات نظام سلامت شامل کیفیت داروها و تکنولوژیها ، 18 %
3.   تعیین کننده های سلامت شامل تغذیه و دخانیات ، 11 %

4.   حمایت موثر کشورهای عضو شامل مدیریت دانش و فناوریهای اطلاعات ،21%

75 درصد این اعتبار در دفاتر نمایندگی و ادارات منطقه ای و 25 درصد در دفتر مرکزی سازمان هزینه می گردد. بیش از 30 درصد اعتبارات سازمان بهداشت جهانی در منطقه آفریقا هزینه می شود.

 

آشنایی با سازمان جهانی بهداشت WHO

سازمان جهانی بهداشت WHO یک سازمان تخصصی وابسته سازمان ملل متحد است که به عنوان مرجع هماهنگ کننده بهداشت عمومی بین‌‌اللملی عمل می‌کند .

 

این سازمان که در 7 آوریل 1948 بنیانگذاری شد و مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است، اختیارات و منابع سلفش "سازمان بهداشت" را به میراث برد که سازمانی وابسته به "جامعه ملل بود.

 

وظایف و ماموریت‌ها

WHO علاوه بر هماهنگ‌‌ کردن تلاش‌های بین‌المللی برای پایش بیماری‌های عفونی، مانند مالاریا و ایدز از برنامه‌هایی برای پیشگیری و درمان چنین بیماری‌هایی حمایت می‌کند. این سازمان از تولید و توزیع واکسن‌های موثر و بی‌خطر، شیوه‌های تشخیصی داروها حمایت می‌کند.

WHO علاوه بر ماموریت‌های فوق بر اساس پیمان‌های بین‌المللی ممکن است ماموریت‌های جدیدی را به عهده گیرد.

 

سازمان جهانی بهداشت همچنین متولی "طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها ICD  است که دهمین تجدید نظر در آن در سال 1992 منتشر شد.

 

کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت نمایندگانی به مجمع جهانی بهداشت می‌فرستند، که ارگان اصلی تصمیم‌گیری این سازمان است.

ابن مجمع  هر سال در ماه مه تشکیل جلسه می‌دهد و علاوه بر تعیین دبیرکل سازمان برای پنج سال، سیاست‌های مالی سازمان را بررسی می‌‌کند و بودجه‌های پیشنهادی برنامه‌ها را بازبینی و تایید می‌کند.

 

مجمع همچنین 36 عضو حود را به عنوان هیات اجرایی برای سه سال برمی‌گزیند تا تصمیمات و سیاست‌های مجمع را به اجرا درآورند و به مشاوره دادن و تسهیل کارها بپردازند.

 

همه اعضای سازمان ملل می‌‌توانند عضو سازمان بهداشت جهانی شوند. سایر کشورها در صورتی که تقاضای عضویت‌شان به تصویب اکثریت مجمع عموم جهانی بهداشت برسد، می‌‌توانند عضو شوند.

 

193 کشور در حال حاضرعضو WHO هستند تمام اعضای سازمان ملل به جز لیختن‌اشتاین عضو سازمان جهانی بهداشت هستند. دو کشور غیر عضو سازمان ملل  نیو (Niue) و جزایر کوک هم عضو WHO هستند.

 

WHO دارای شش دفتر منطقه‌ای آفریقا برازاویل، واشنگتن دی‌سی، ایالات متحده)، مدیترانه شرقی (قاهره ، اروپا (کپنهاگ، دانمارک)، جنوب شرق آسیا (دهلی نو غرب اقیانوسیه (مانیل،فیلی‌پین است که تا حد زیادی دارای خود مختاری هستند و هرکدام کشورهای منطقه خود را پوشش می‌دهند.

 

رئیس این دفتر‌ها که مدیر منطقه‌ای نام دارد بوسیله "کمیته منطقه‌ای" برای پنج سال انتخاب می‌شود. هر کمیته منطقه‌ای از وزاری بهداشت کشورهای عضو تشکیل می‌شود.

 

علاوه بر این سازمان بهداشت جهانی در 147 دفتر کشوری و رابط  را در همه این مناطق اداره می‌کند. معمولا در پایتخت هر کشور یک دفتر وجود دارد که ممکن است دفاتر اقماری در سایر مناطق کشور را سرپرستی کند.

 

دفتر کشوری را یک پزشک تعلیم‌دیده با عنوان نماینده سازمان جهانی بهداشت اداره می‌کند که ملیت کشور مربوط را ندارد.

دبیرکل فعلی 2008 سازمان جهانی بهداشت خانم مارگرت چان از کشور چین است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۶:۳۹
آگهی- کالا

خودکارآمدی اولین چیزی است که باید اتفاق بیافتد . آیا خوتان را باور دارید؟ اگر یک روز از شما خواسته بشه سکاندار یک کشتی بزرگ باشید آیا تا این حد خودتون رو باور دارید که این کار رو انجام بدید؟ آیا تا این حد به خودتون ایمان دارید که کشتی رو غرق نکنید ؟ مطمئن باشید اگر خودتون رو باور داشته باشید هیچ غیر ممکنی وجود نخواهد داشت .

 

ولی اگر باور نداشته باشید هیچ ممکنی نمی توانیم داشته باشیم . این رو با تمام وجود قبول کنید .

 

به گذشته فکر کنید . به زمانی فکر کنید که کاری رو غیر ممکن می دانستید . ولی الان همون کار به نظر خود شما غیر ممکن است که غیر ممکن بوده باشد . ولی خوب به عقب که بر گردیم می بینیم که همون غیر ممکن است که ممکن شده .

 

شاید صدها اتفاق به این شکل برای هر کدام از ما افتاده باشد .

 

باور کنید که شما موفق می شید . باور کنید که شکست وجود ندارد . باور کنید که شکست واقعی وقتی است که هیچ کاری نکنیم (یخ کنیم) . تا حالا یخ کردید ؟ بدترین و کشنده ترین حالتی که انسان را به مرحله نابودی می کشاند . همون لحظه ای است که هیچ کاری انجام نمی دیم . مواظب باشیم که در این دام نیفتیم .

 

هر لحظه می تواند اتفاقی بیافتد که آینده را دگرگون کند . قدر لحظات را باید بدانیم . مخصوصا لحظاتی که با خودمون هستیم . لحظاتی که داریم خودمون رو باور می کنیم .

 

یادمان باشد اگه خودمون و توانایهای خودومون رو باور نکنیم . حتی کوچکترین کارها رو هم نمی تونیم انجام بدیم . این نیز نیاز دارد که شما باور کنید . باورهای غلط می تواند زندگی یک انسان را تلف کند . برای اینکه بتونیم هر چیز دیگری را باور کنیم ، اولین کار این است که خود را باور کنیم . خودباوری نیرویی دارد که هیچ مانعی نمی تواند جلوش را بگیرد .

 

به لحظاتی فکر کنیم که موفق شدیم . حتما در گذشته طعم موفقیت را چشیده اید ! چه احساسی داشتید؟ چطور فکر می کردید؟ دنیا رو چطور می دیدید ؟ آیا احساس نمی کردید هر کاری رو بکنید موفق می شید ؟ آیا دوست ندارید زندگی شما پر از این لحظات باشد ؟ آیا ارزش دارد که پیچیده ترین مسائل را برای دستیابی به اون لحظات حل کنیم ؟ اگر ارزش دارد پس بیدار شید و شروع کنید به حل مسائل پیچیده . البته با ساده ترین راه حلها .

 

نباید بزاریم کوچکترین زمانی تلف بشه . نباید منتظر باشیم شرایط فراهم بشه . چون اگه منتظر شرایط بمانیم هیچوقت شرایط خود بخود فراهم نخواهد شد . این باورهای ماست که شرایط را فراهم می کند .

 

خودمونیم در یک هفته اخیر چه کارهای سازنده ای انجام دادیم ؟ باید با خودمون صادق باشیم . امروز چه کاری است که اگه انجامش ندم فردا  حتما ضررش رو می بینم ؟! خیلی ساده است . اگه نخوام امروز این کارو انجام بدم فردا چه اتفاقی می افته ؟ اگه انجامش بدم چی ؟ هر چی بکاریم همون رو درو می کنیم . این ساده ترین قانون طبیعت است . اگه هیچ چیز نکاشتیم مطمئنا هیچ چیز درو نخواهیم کرد .

 

آیا درست است! که یک کشاورز با این باور که امسال ممکن است خشکسالی پیش بیاد، یا ممکن است محصولش را آفت بزند ، هیچ محصولی نکارد ؟ آیا با این باور چیزی به اسم کشاورزی می تواند وجود داشته باشد ؟!

 

اگر یکسال خشکسالی پیش بیاد ، یا محصول کشاورز رو آفت بزنه ، آیا کشاورز کار کشاورزی رو برای همیشه تعطیل می کند ؟! ممکنه از هر صد کشاورز یک نفر این کار رو بکنه . ولی نودونه نفر از اونها کارشون رو ادامه می دند ، با این تفاوت که یکبار خشکسالی و آفت زدگی رو تجربه کرده اند .

نعکاس خود باوری در رفتار افراد

 

اینکه انسان چه اندازه خود را می‌شناسد و خود را می‌پذیرد، در رفتار و عمل او منعکس می‌شود. رفتارهایی که فرد از خود در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد نشانگر درجات خود باوری او است. البته گاهی افراد به خود باوریهای کاذبی نیز دچار می‌شوند که از لحاظ شدت و حدت پافشاری آنها در برخی ویژگیها قابل تشخیص است.

 

مثل کسی که توان انجام کاری را به تنهایی ندارد و عملا نیز چنین چیزی ممکن نیست، ولی مصرانه خود را توانمند به انجام آن می‌داند. در هر حال داشتن درجات متعادلی از ویژگیهای زیر نشان از خودباوری خوب و مؤثر در فرد دارد.

استقلال عمل

 

در مورد مسائلی که مربوط به زندگی خود است با استقلال بیشتری عمل می‌کند. به دیگران وابسته نیست مگر در زمانی که چنین ارتباطی با دیگران با انجام عملی لازم و ضروری باشد. چنین فردی می‌داند که در امور زندگی خود بایستی خود عمل کند و شخصا فعالیتهایش را انجام دهد و همچنین می‌داند که برخی فعالیتها نیاز به همکاری دیگران دارند.

 

اما فردی که دارای خود باوری بسیار پائین است مستقل عمل نمی‌کند، وابسته به دیگران است و حتی شاید در مسائل کاملا شخصی احتیاج به دخالت دیگران داشته باشد. فردی با خود باوری کاذب حتی در اموری که نیاز به همکاری دیگران دارند نیز تمایل به استقلال عمل دارد.

مسئولیت پذیری

 

خود باوری خوب موجب می‌شود فرد مسئولیت پذیر باشد. مسئولیتهای مختلف را در زندگی دور و بر خود می‌پذیرد، حال این مسئولیت می‌تواند شامل اموری جزئی مثل شستن ظروف یا نظافت منزل باشد، یا مسئولیتهای بزرگتر در گروههای کلاسی ، مدرسه یا گروههای ورزشی چنین فردی بی تفاوت نیست و قبلا از توصیه دیگران اغلب اقدام به عمل می‌کند. نقش و حضور این افراد و مسائل مختلف زندگی و جامعه کاملا پر رنگ است.

استقلال فکر

 

افراد خود باور خودشان تصمیم می‌گیرند، فکر می‌کنند و مسیر فکری خود را در زمینه‌های مختلف تعیین می‌کنند. بر اساس خط مشی فکری خود به امور زندگی پاسخ می‌دهند و براحتی از افکار و عقاید دیگران تبعیت نمی‌کنند، مگر اینکه با تحلیل و بررسی آن افکار را در جریان فکری خود بپذیرند و ادغام کنند.

آگاهی از ویژگیهای مثبت و منفی خود

 

افراد خود باور پیچ و خم شخصیت و درون خود را بررسی می‌کنند و به همان اندازه که می‌دانند کاستیهایی دارند و باید به فکر جبران آنها باشند. ویژگی خوب و کامل خود را همواره مد نظر دارند، به آنها افتخار می‌کنند و همواره مقابل چشم خود دارند. افرادی با خود باوری ضعیف شناخت خوبی از خود ندارند و آگاهی کاملی از ویژیگیهای خود ندارد و این ابهام موجب می‌شود ضعفها و ویژگیهای منفی را گسترش داده و باور خود را در مورد خود خدشه دار سازد.

دوری از تقلید

 

افراد خود باور خود را به همان شکل که هستند می‌پذیرند، بنابراین کمتر از افراد خود باور پائین اقدام به تقلید از دیگران در زمینه‌های مختلف می‌کنند. دوست دارند به همان شکل و قیافه خودشان باشند و افکار خود را داشته باشند، تمام مسائلی که به آنها مربوط می‌شود را نیز به همان شکل باور دارند می‌پذیرند. مثلا خانواده ، شغل و ... بنابراین به دنبال این نیستند که از کارهای دیگران تقلید کنند و یا مثل آنها باشند.

موفقیت در زمینه‌های مختلف زندگی

 

افراد خود باور شناخت صحیحی که از خود دارند بهتر از بقیه به پرورش توناییها و استعدادهای خود می‌پردازند و آنها را در جهت درست هدایت می‌کنند. بنابراین از صرف انرژی برای استعدادهایی که ندارند خودداری می‌کنند و در عوض با توجه و گسترش دادن استعدادهایی که دارند موفقیتهای بیشتری را شامل خود می‌کنند. فرد خود باوری که می‌داند استعداد هنری ندارد، وقت و انرژی خود را صرف کسب هنر نمی‌کند و مثلا اگر می‌داند در زمینه تجارت یا تحصیل و ... استعدادهایی دارند به پرورش آنها اقداام می‌کند و در آن زمینه موفق و موفقتر می‌شود.

شکل گیری خود باوری

 

خود باوری افراد نیز مثل بسیاری از ویژگیهای دیگر جسمی و روانی فرد از دوران کودکی شروع به رشد و شکل گیری می‌کند. خانواده اولین محیطی است که نقش مهم خود را در خود باوری کودک ایفا می‌کند. والدین خود باور ، فرزندان خود باور تربیت می‌کنند. والدینی که کودک خود را با تمام ویژگیهایی که دارد و به همان صورتی که هست می‌پذیرند فرد خود باوری را برای آینده تربیت می‌کنند.

 

گذشته از خانواده و تآثیرات پیچیده ای که روی خود باوری کودک دارند، محیطهای دیگر مثل محیط دوستان و همسالان ، مدرسه ، محیط شغلی نیز خود باوری فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

 

با وجود تأثیری که این ویژگی فرد از محیط خود می‌پذیرد، اما این به معنی عدم تأثیر فرد روی خود باوری خود نیست. به عبارتی فرد بزرگسال براحتی می‌تواند درجه خود باوری خود را از خویش تغییر دهد. اجازه دهد تأثیرات محیطی به کاهش آن اقدام کنند یا با مقاومتی که از خود نشان می‌دهد دائما در تلاش برای افزایش خود باوری خود باشد

این کاری نیست که بدون تلاش نتیجه بده . فکر نکنید چون وارد شدید دیگه همه چیز تمومه . نه باید با این کار درگیر بشید . باید بشینید کشف کنید چرا این کارو انجام می دید .

 

باید برای این کارتون دلیل منطقی و قانع کننده ای داشته باشید . در این کار شکست می خورید اگر دلیل منطقی نداشته باشید. این کار رو رها می کنید اگه دلیل قانع کننده نداشته باشید .

 

اگر دلایل شما برای انجام این تجارت منطقی و قانع کننده باشند ، شما حواستون رو جمع می کنید که حتما این کار رو درست انجام بدید . اگه دلایل محکمی داشته باشید ، هیچ کس و هیچ چیز نمی تونه شما رو نگه داره . اگه دلایل قوی داشته باشید، حتما موانع رو رد می کنید . این چیزایی که گفتم رو زیاد شنیدید . ولی ارزش داره یک بار دیگه هم در موردشون فکر کنید.

 

اشتیاق سوزان شما چیه ؟ فرض کنید امروز آخرین روز زندگی شماست . نیاز دارید چه کاری رو انجام بدید ؟ اگه اون کار رو انجام ندید، بمیرید ، آیا وجدانتون درد نمی گیره؟ دوست دارید بعد از مرگ شما چی در موردتون بگند؟ اگه اینها براتون مهم هستند ، حتما اونها رو مشخص کنید .

 

اگه مهم نیستند به نظر من وقتتون رو بیهوده هدر ندید این کار کاریه که می طلبه اشتیاقات سوزانتون براتون مهم باشند . اگه اشتیاقاات سوزان داشته باشید غیر ممکنه که کار امروز را به فردا بیندازید. غیر ممکنه که کوتاه بیایید . غیر ممکنه که مانعی بتونه راه شما رو سد کنه .

 

تا حالا احساس نیاز اورژانسی بهتون دست داده؟چکار کردید؟ فرض کنید شما صاحب شرکتی هستید که تا آخر این ماه اگه نتونید قصد بانک رو بپردازید شرکت شما رو به مزایده خواهند گذاشت .

 

چه کار حاضرید بکنید که این اتفاق نیافته؟! من مطمئنم، هیچ کار، اگه شرکتمون برامون مهم نباشه و مطمئنم هر کاری که لازم باشه انجام میدیم که این اتفاق نیافته. دائم باید خودمون رو در این وضعیت بدونیم . احساس کنیم که کار امروز ما حکم این رو دارد که اگه انجامش ندیم آخر ماه ورشکست خواهیم شد . این باور در نت ورک مارکتینگ و همه تجارتها کار برد دارد.

 

پس تاکید میکنم که رعایت موارد زیر برای یک نتورکر حتما ضروری و لازم است.

 

1- خود باوری

 

2- دلایل انجام این کار

 

3- اشتیاقات سوزان

 

4- احساس نیاز اورژانسی

مفهوم خود-کارآیی در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد. نظریه بندورا بر نقش یادگیری مشاهده‌ای، تجربیات اجتماعی و جبرگرایی تقابلی در رشد شخصیت تأکید دارد.

 

مفهوم خود کارآیی در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد. نظریه بندورا بر نقش یادگیری مشاهده‌ای، تجربیات اجتماعی و جبرگرایی تقابلی در رشد شخصیت تأکید دارد.

 

براساس نظر بندورا، نگرش‌ها، توانائی‌ها و مهارت‌های شناختی هر فرد، تشکیل دهنده چیزی است که «سیستمِ خود»نامیده می‌شود.

 

این سیستم در چگونگی درک ما از شرایط مختلف و چگونگی رفتار ما در واکنش به آن‌ها، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. خود-کارآیی، بخش مهمی از این «سیستمِ خود» است.

 

خود کارآیی چیست؟

به گفته آلبرت بندورا، خود-کارآیی عبارت است از اعتقاد یک نفر به قابلیت‌های خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت‌های مورد نیاز برای مدیریت شرایط و وضعیت‌های مختلف به عبارت دیگر، خود-کارآیی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق شدن در یک وضعیت خاص است به عقیده بندورا این اعتقاد، عامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس افراد است.

 

از سال ۱۹۷۷ که بندورا مقاله خود کارآیی به سوی یک نظریه یکنواخت برای تغییر رفتار را منتشر نمود، این موضوع به صورت یکی از موضوعات روز روان‌شناسی درآمده و مطالعات بسیاری روی آن صورت گرفته است. چرا خود-کارآیی چنین موضوع مهمی در بین روان‌شناسان و آموزشگران شده است؟ همان گونه که بندورا و سایر پژوهشگران نشان داده‌اند، خود-کارآیی می‌تواند تقریباً بر روی همه چیز، از حالات روانی گرفته تا رفتارها و انگیزه‌ها تأثیر داشته باشد.

علاقه‌مندی به موضوع، درک، مفید بودن آن، تمایل به کسب مطالب جدید، اعتماد به نفس داشتن، خودباوری و صبر و ممارست. البته نمیتوان با ارزشها، ‌نیازها و خواستههای یکسان در تمامی شاگردان ایجاد انگیزه نمود. خوشبختانه نظریههای یادگیری مانند نظریههای یادگیری اجتماعی امروزه دیدگاه ما را نسبت به مفاهیمی چون خود انگیزشی ، آگاهترنمودهاند.

 

به عبارت دیگر ما انگیزش را تنها در میان محرکهای بیرونی جستجو نمیکنیم بلکه محرکهای شخصی و درون فردی را نیز مورد توجه قرار میدهیم. دفترمطالعات و آموزش نیروی انسانی برای آشنایی اعضای محترم هیات علمی با شیوههای علمی ایجاد انگیزش در دانشجویان اقدام به طراحی کارگاه انگیزش و یاددهی اثربخش نموده است. امید است که از این طریق این عزیزان بتوانند انگیزه دانشجویان را نسبت به یادگیری ارتقاء ‌دهند.

 

نقش خود-کارآیی

تقریباً همه افراد می‌توانند تشخیص دهند که چه هدف‌هایی را می‌خواهند به انجام رسانند، چه چیزهایی را می‌خواهند تغییر دهند و به چیزهایی می‌خواهند دست یابند. با وجود این، اغلب افراد قبول دارند که به مرحله عمل رساندن این برنامه‌ها کار ساده‌ای نیست. بندورا کشف کرد که خود-کارآیی هر فرد، نقش عمده‌ای در چگونگی رویکرد و نگرش او به هدف‌ها، وظایف و چالش‌ها دارد.

افرادی که دارای حس قوی خود-کارآیی باشند:

به مسائل چالش برانگیز به صورت مشکلاتی که باید برآن‌ها غلبه کرد می‌نگرند.

علاقه عمیق‌تری به فعالیت‌هایی که در آن‌ها مشارکت دارند نشان می‌دهند.

تعهد بیشتری نسبت به علائق و فعالیت‌هایشان حس می‌کنند.

و به سرعت بر حس یأس و نومیدی چیره می‌شوند.

 

 کسانی که حس خود-کارآیی ضعیفی داشته باشند:

از کارهای چالش برانگیز اجتناب می‌کنند.

عقیده دارند که شرایط و وظایف مشکل، خارج از حدّ توانائی و قابلیت آن‌هاست.

بر روی ناکامی‌های شخصی و نتایج منفی تمرکز می‌کنند.

 به سرعت اعتماد خود نسبت به قابلیت‌ها و توانائی‌های شخصی‌شان را از دست می‌دهند. (بندورا ۱۹۹۴).

 

منابع خود کارآیی

خود-کارآیی چگونه به وجود می‌آید؟ شکل‌گیری این اعتقاد از اوایل دوران کودکی و زمانی که کودک با تجربیات، وظایف و شرایط مختلف برخورد می‌کند، شروع می‌شود. امّا رشد خود-کارآیی در دوران جوانی خاتمه نمی‌یابد و تکامل آن در تمام طول زندگی، همچنان که افراد مهارت‌ها، تجربیات و درک جدیدی به دست می‌آورند ادامه می‌یابد. (بندورا، ۱۹۹۲)

به گفته بندورا چهار منبع عمده برای خود-کارآیی وجود دارد:

 

 تجربیات موفق

موثرترین راه برای رشد یک حس قوی کارآیی، از طریق تجربیات موفق است.

انجام موفقیت‌آمیز یک کار، حس خود-کارآیی ما را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، ناکامی در مواجهه با یک وظیفه یا چالش می‌تواند به تضعیف حس خود-کارآیی منجر گردد.

 

 مدل‌سازی اجتماعی

مشاهده موفقیت دیگران در انجام یک کار، منبع مهم دیگری برای ایجاد حس خود-کارآیی است. به گفته بندورا: «مشاهده این که آدم‌های مشابه خودمان با تلاش پیگیر به دستاوردهای موفقی نائل می‌شوند این اعتقاد را در مشاهده‌گر تقویت می‌کند که او نیز دارای قابلیت‌هایی است که می‌تواند از عهده فعالیت‌های مشابه به نحو موفقیت‌آمیزی برآید.» (۱۹۹۴)

 

ترغیب اجتماعی

بندورا اظهار می‌دارد که افراد از طریق ترغیب و تشویق دیگران نیز می‌توانند متقاعد شوند که دارای مهارت‌ها و قابلیت‌های لازم برای موفقیت می‌باشند.

 

زمانی را به یاد آورید که گفته‌های مثبت و برانگیزاننده یک نفر به شما در دستیابی به هدفتان کمک کرده باشد. تشویق کلامی دیگران به فرد کمک می‌کند که شک و تردید نسبت به توانائی‌های خود را کنار بگذارد و تمرکز خود را بر تلاش جهت انجام کار مورد نظر معطوف نماید.

 

 واکنش‌های روانی

واکنش‌هایی هیجانی و روانی ما نسبت به شرایط و وضعیت‌های مختلف نیز نقش مهمی در خود-کارآیی ایفاء می کند. خلق و خو، حالت‌های هیجانی، واکنش‌های فیزیکی و سطح استرس، همگی می‌توانند بر چگونگی حس یک فرد نسبت به توانائی‌های شخصی خود در یک وضعیت خاص، تاثیر بگذارند.

 

فردی که پیش از سخنرانی در جلوی جمع، به شدّت عصبی و ناآرام می‌شود، دارای حس ضعیف خود-کارآیی در این شرایط و وضعیت است. بندورا در این زمینه می‌گوید نه تنها شدّت واکنش‌های هیجانی و فیزیکی بلکه چگونگی درک و تفسیر آن نیز اهمیت دارد.

 

با یادگیریِ به حداقل رساندن میزان استرس به هنگام مواجهه با وظایف دشوار و چالش برانگیز، می‌توان حس خود-کارآیی را تقویت کرد.

 

خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند.

 

باندورا اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسانها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می کنند.

 

بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متاثر از گرایشهای شناختی، عاطفی و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تاثیر عوامل روان شناختی است و به‌طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. براساس نظر باندورا افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می شوند، نه محرکهای محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می کند.

 

باندورا  مطرح می کند که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است.

 

بین داشتن مهارتهای مختلف با توان ترکیب آنها به روشهای مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. “افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند.

 

خودشناسی از طریق پردازش مهارتهای شناختی، انگیزشی و عاطفی که عهده دار انتقال دانش و توانائیها به رفتار ماهرانه هستند، فعال می شود. به‌طور خلاصه، خودکارآمدی به داشتن مهارت یا مهارتها مربوط نمی شود، بلکه داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیتهای مختلف شغلی، اشاره دارد.

 

باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیتهای متفاوت به‌صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته است. مهارتها می توانند به آسانی تحت تأثیر خودشکی یا خود تردیدی قرار گیرند، درنتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از توانائیهای خود استفاده کمتری می کنند (باندورا ۱۹۹۷). به همین دلیل، احساس خودکارآمدی، افراد را قادر می سازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع، کارهای فوق العاده ای انجام دهند(وایت ۱۹۸۲). بنابراین، خودکارآمدی درک شده عاملی مهم برای انجام موفقیت آمیز عملکرد و مهارتهای اساسی لازم برای انجام آن است.

 

عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتها نیازمند است. اداره کردن موقعیتهای دایم التغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهای چندگانه است. مهارتهای قبلی برای پاسخ به تقاضای گوناگون موقعیتهای مختلف باید غالباً به شیوه های جدید، ساماندهی شوند. بنابراین، مبادلات با محیط تا حدودی تحت تأثیر قضاوتهای فرد در مورد توانائیهای خویش است.

 

بدین معنی که افراد باور داشته باشند که در شرایط خاص، می توانند وظایف را انجام دهند. خودکارآمدی درک شده معیار داشتن مهارتهای شخصی نیست، بلکه بدین معنی است که فرد به این باور رسیده باشد که می تواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد، وظایف را به نحو احسن انجام دهد.

 

اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی

الف) اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش: خودکارآمدی درک شده نقش تعیین کننده ای بر خود انگیزشی افراد دارد. زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می گذارد باور خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده ها بر رفتار انسان نقش اساسی را ایفا می کند. برخی تعیین کننده ها به شرح زیر است.

 

۱) انتخاب اهداف: خود کارآمدی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم انتخاب اهداف پرچالش و فعالیتهای دشوار فردی عمل می کند. یک فرد معمولاً اهدافی را انتخاب می کند که در کسب موفقیت آمیز آنها، سطح معینی از توانایی را داشته باشد. براین اساس، افراد از فعالیتهای که توانایی انجام آنها را ندارند، اجتناب می کنند، این اجتناب به نوبه خود می تواند برای افراد در انجام فعالیت های چالش برانگیز و میزان تقویت مثبت بازخوردهای حاصل از آن محدودیت ایجاد کند. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، اهداف چالش انگیز را انتخاب می کنند و از تجارب تهدید آمیز اجتناب می کنند و افراد با کار آمدی پایین از رویارویی با تکالیف، وظایف و اهداف مشکل پرهیز می کنند. افراد خود کار آمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را موظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت درباره نتایج عملکرد خود می پردازند و درصورت مشاهده نا همخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین و اصلاح عمل در آنهاست. افراد از طریق انتخابها بر جریان زندگی شخصی و شغلی خود اثر می گذارند.

 

آنان از موقعیتها، فعالیتها و به‌طور کلی انتخابهایی که باور دارند بیش از حد توان آنهاست، اجتناب می کنند و آن دسته از فعالیتهایی را انتخاب می کنند. که باور دارند می توانند از عهده آنان برآیند. افراد دارای احساس خودکارآمدی بالا، موقعیتها و اهدافی را انتخاب می کنند که ممکن است، ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خودکارآمدی در انتخابهای افراد همچون انتخاب رشته، حرفه، کلاس های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی دارد.

 

۲) کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار: خودکارآمدی، همچنین نقش مؤثری در پیامدهای بالقوه مشوقها و بازدارنده های مورد انتظار دارد. پیامدهای قابل پیش بینی، عمدتاً به باورهای افراد در توانایی انجام فعالیتها در موقعیتهای مختلف وابسته است. افراد دارای کارآمدی بالا انتظار پیامدهای مطلوب از طریق عملکرد خوب را دارند ولی افراد دارای کارآمدی پایین، انتظار عملکرد ضعیفی را از خود دارند و در نهایت نتایج منفی یا ضعیفی را به‌دست می آورند.

 

باندورا (۱۹۹۷) اظهار می کند که فعالیتهای بی شماری وجود دارد که اگر به خوبی انجام شوند، پیامدهای مطلوبی به دنبال دارند، ولی آن فعالیتها توسط افرادی که به تواناییهای خود در انجام موفقیت آمیز شک می کنند، پیگیری نمی شوند. بالعکس افراد با کارآمدی بالا، انتظار دارند با تلاشهای خود موفقیتهایی کسب کنند و با وجود پیامدهای منفی به آسانی منصرف نمی شوند. بنابراین، نظریه خود کارآمدی بیان می کند که باور فرد به توانائیهای خود، رفتارهای موردنیاز برای کسب نتایج مثبت مورد انتظار را ایجاد می کند و موجب می شود که فرد برای به‌کارگیری رفتار خود تلاشهای مضاعفی انجام دهد.

 

۳) اجرای اهداف: کارآمدی درک شده نه تنها در انتخاب اهداف بلکه بر اجرای آنها نیز اثر می گذارد. انجام یک تصمیم به هیچ وجه به افراد اطمینان نمی دهد که رفتارهای موردنیاز را به‌طور موفقیت آمیز انجام دهند و در مواجهه با مشکلات، استقامت و پایداری داشته باشند. یک تصمیم گیری روانی به یک عمل روانی مشتق شده از باور کارآمدی بالا، نیاز دارد. شخص باید یک خود کرداری عملکردی را به یک خود عزمی اضافه کند، و گرنه، تصمیم گیرنده اندیشه و تفکر را به‌کار نگرفته است.

 

باور به کارآمدی شخصی همچنین به رفتار انسان شکل می‌دهد که آیا از فرصتها استفاده می کند و یا از حضور آنان در شرایط مختلف زندگی جلوگیری بعمل می آورد و وجود موانع و مشکلات را دشوارتر می سازد. افراد با خودکارآمدی بالا بر فرصتهای ارتقاء شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می‌شوند، با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیتها را بدست می گیرند.

 

افرادی که دچار خودشکی می‌شوند، بر موانع و محدودیتها کنترل کمی دارند و یا اصلاً کنترل ندارند و به آسانی تلاشهای خود را بیهوده می شمارند. آنان از فرصتهای محیطی کم استفاده می کنند.

 

۴) میزان تلاش: خودکارآمدی درک شده بر میزان تلاش برای انجام یک وظیفه اثر می گذارد. افراد ی که به کارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشکلات تلاشهای مضاعفی می کنند. در مقابل افرادی که به شایستگیهای خود شک می کنند و یا باور کارآمدی ضعیفی دارند، هنگام رویارویی با مشکلات، موانع و شکستها تلاش کمی می کنند و یا منصرف می شوند و یا اینکه راه‌حلهای پایین تر از حد معمول ارائه می دهند و این افراد علت شکست را به ناتوانی خویش نسبت می دهند. در آن موقع توجه آنان به جای حل مسئله، متمرکز بر فقدان شایستگی خود است. ولی افراد با کارآمدی بالا علت شکست را تلاش و کوشش کم می‌دانند.

 

۵) میزان استقامت و پشتکار: خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می کنند. برعکس، افراد با خودکارآمدی پایین، و یا افرادی که در کسب نتایج مورد انتظار تلاش نمی کنند، بازخوردهایی که نشانگر عدم توانمندی آنان در انجام وظایف است، دریافت می کنند(باندورا ۱۹۹۷).

 

۶) استرس و فشار روانی: خود کارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیتهای تهدید کننده اثر می‌‌گذارد. افراد با کارآمدی بالا در موقعیتهای فشار زا سطح فشار روانی خود را کاهش می دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین، در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می دهد و بسیاری از جنبه های محیطی را پر خطر و تهدید زا می بیند که این امر می تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می توانند تهدیدها و پافشاریهای بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و و در نتیجه به‌وسیله آنها آشفته نمی شوند.

 

۷) خودتنظیمی: افراد، دارای نظام خود تنظیمی هستند. خود تنظیمی آنان را قادر می سازد تا بر افکار، احساسات، انگیزش و رفتار خود کنترل داشته باشند. انسان از درجه و میزان کنترل بر زندگی و رفتار خود، ادراکاتی دارد. افراد تلاش می کنند بر رویدادهایی که زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند کنترل داشته باشند. با اعمال نفوذ بر موقعیتها می توان آینده مطلوب داشت و از نتایج نامطلوب ممانعت به‌عمل آورد.

ب- تأثیرخودکارآمدی بر عواطف: موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی، کسب و کار، دوست یابی و یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی او از خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می‌کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان به جای استفاده از فرصتها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در درازمدت می تواند اثرات سوء دیگری در رفتار خلق و خوی ما با دیگران داشته باشد.

تجربه های ناشی از موفقیت و یا شکست کارکنان در طول سالهای خدمت، تصورات آنان را در رابطه با توانائیهای شان نسبت به انجام وظایف شغلی تحت تأثیر قرار می دهد.

 

اگر کارمند معتقد باشد که قبلاً وظیفه مشابهی را با موفقیت انجام داده است،‌ احتمالاً با وظایف و فعالیت های بعدی بیشتر با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد و اگر با شکست مواجه شده باشد با تکالیف بعدی با نوعی نگاه منفی روبه‌رو خواهد شد. باندورا معتقد است که حل یک مسئله یا موفقیت در انجام یک وظیفه خاص، تجربه هیجانی را ایجاد می کند که موجب تمایل و گرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسایل آینده در افراد می شود و احساس کارآمدی آنان را افزایش می دهد.

 

راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی کارکنان

باندورا مطرح می کند که باور افراد به خودکارآمدی خویش، بخش عمده‌ای از خودآگاهی(Self- آنان را تشکیل می دهد. برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی چهار منبع مهم تشخیص داده است. این منابع عبارتند از: تجربه های موفق تجربه های جانشینی  ترغیبهای کلامی یا اجتماعی و حالات عاطفی و فیــــزیولوژیک

 

منابع خودکارآمدی ذاتا آگاهی دهنده نیستند. آنها داده های خام هستند که از طریق پردازش شناختی کارآمدی و تفکر انعکاسی آموزنده می شوند. بنابراین، باید بین اطلاعات و دانشهایی که از وقایع و رویدادها کسب می شود و اطلاعات و معرفتهایی که روی خودکارآمدی اثر می گذارند تفاوت قایل شد.

 

۱- تجربه های موفق: تجارب موفق یا عملکرد موفقیت آمیز و یا به قول وتن و کمرون پرورش تجربه تسلط شخصی مؤثرترین منبع ایجاد و تقویت کارآمدی شخصی هستند (باندورا ۱۹۹۷ ص ۸۵).” تجربه موفق شغلی به شدت و نیرومندی باورهای خودکارآمدی به عنوان نتیجه انجام وظایف اشاره دارد  در الگوی علّیت سه جانبه این منبع به تأثیر رفتارفرد بر باور خودکارآمدی مرتبط است. موفقیتهای قبلی که بر تسلط شخصی مبتنی هستند، شواهد فوری و ملموس فراهم می کنند که آیا شخص می تواند در انجام یک وظیفه خاص موفق شود یا نه؟ (باندورا ۱۹۹۷). باندورا (۱۹۹۷) اشاره می کند که موفقیتها باور کارآمدی را تقویت می کنند و شکستها بخصوص اگر قبل از احساس کارآمدی رخ دهند، باور خودکارآمدی را تضعیف می کنند.

 

عملکردهایی که به نتایج مورد انتظار ختم نشوند، می توانند کارآمدی پایین تری را ایجاد کنند. وقتی احساس خودکارآمدی ایجاد می شود که فرد قادر باشد با پشتکار و تلاش مداوم بر موانع غلبه یابد. هنگامی که افراد باور کنند که الزامات کسب موفقیت را دارند در مواجهه با ناملایمات و سختی ها پشتکار بیشتری به خرج می دهند و با تحمل سختیها، قوی تر و تواناتر می شوند. تجربه هایی که اطمینان توانمندی فردی را فراهم کنند، به وی اجازه می دهند که مشکلات و شکستها را بدون از دست دادن شایستگیها تحمل کند. شدت و ضعف باورهای کارآمدی نیروی انسانی با توجه به موفقیتها و شکستهای شغلی تجربه شده، کاربردهای مهمی برای مدیریت منابع انسانی دارند.

 

پــــرورش تجـــربه تسلط شخصی بــا خود کارآمدی کارکـــنان رابطه دارد باندورا (۱۹۹۷) دریافت مهمترین چیزی را که یک مدیر می تواند برای کارآمد کردن کارکنان انجام دهد، این است که به آنان کمک کند تا تسلط شخصی خود را در مورد برخی مسایل یا مشکلات تجربه کنند. با انجام دادن موفقیت آمیز یک وظیفه و یا حل یک مشکل، افراد احساس تسلط را در خود پرورش می دهند. تسلط شخصی می تواند با فراهم آوردن فرصت انجام دادن موفقیت آمیز کارهای دشوارتر که سرانجام به تحقق هدفهای مطلوب متنهی شود، پرورش یابد روش کار، آغاز کردن با کارهای آسان و سپس پیش رفتن با گامهای کوچک به سوی کارهای دشوارتر است تا اینکه شخص احساس تسلط بر تمامی پیچیدگی مسایل را تجربه کند.

 

مدیران با آگاه کردن کارکنان از میزان موفقیت شان می توانند به آنان کمک کنند تا به طور فزاینده ای احساس کارآمدی کنند. یک راه برای انجام دادن این کار، شکستن کارهای بزرگ و مهارتهای پیچیده به اجزا و مهارتهای جزئی تر که به آسانی انجام شوند و سپس واگذار کردن فقط بخشی از آنها در هر زمان به کارکنان است.

 

مدیریت موفقیتهای کوچکی را که کارکنان کسب می‌کنند، زیرنظر می گیرد و سپس این موفقیتها را بزرگ نمایی می کند. وظایف می‌توانند به صورت تصاعدی گسترش یابند، به گونه ای که همزمان با تسلط کارکنان بر عناصر اصلی کار، وظایف گسترده تر و پیچیده تر شوند. همچنان که کارکنان در حل مسایل مقدماتی پیشرفت می کنند، به آنان مسؤلیت بیشتری برای حل مسایل واگذار می شود. مدیران همچنین می توانند برای کارکنان خود فرصتهایی نیز فراهم آورند که دیگران را در یک طرح، گروه کاری و یا کمیته هدایت یا رهبری کنند.

 

پیروزیهای کوچک هنگامی می توانند رخ دهند که مشکلات بزرگ به واحدهای محدود که می توان به طور انفرادی به آنها دست یافت، تقسیم شوند. پیروزیهای کوچک ممکن است فی نفسه بی اهمیت به نظر برسند. اما احساس حرکت، پیشرفت و کامیابی را ایجاد می کنند. شناسایی و قدردانی از پیروزیهای کوچک زمینه حرکتی را به وجود می آورد که افراد را به احساس کارآمدی و شایستگی هدایت می کند.

 

مدیران نه تنها برای ایجاد رفتار جدید، باید قواعد و راهبردهای مؤثری فراهم کنند بلکه باید برای تقویت و یا تعدیل رفتارهای ایجاد شده افراد را تشویق کنند تا آنان بتوانند دائماً و با سختکوشی بر رفتارهای خود، کنترل بهتری داشته باشند.

 

۲- تجربه های جانشینی: افراد در ارزیابی خود کارآمدی خویش تنها به موفقیتهای قبلی خود متکی نیستند. بلکه تحت تأثیر تجربه های جانشینی از طریق الگوسازی یا سرمشق گیری هستند. الگوسازی که با عوامل محیطی مرتبط است، ابزاری مؤثر برای ارتقا و تقویت احساس خودکارآمدی شخصی است. “الگوسازی به مشاهده رفتار دیگران به عنوان الگو در حین انجام وظایف اشاره دارد اپلبام و همکاران در بسیاری از فعالیتها افراد توانائیهای خود را در مقایسه با پیشرفتهای دیگران ارزیابی می‌کنند.

 

الگوسازی از طریق تلاشهای موفقیت آمیز، مبنایی برای مقایسه اجتماعی و قضاوت در مورد توانائیهای شخصی فراهم می کند و این باور را در مشاهده گر تقویت می کند، که علی رغم موانع، می تواند با تلاش فراوان وظایف را به‌طور موفقیت آمیز انجام دهد. الگوسازی به همانند سازی و مشابهت بین الگو و مشاهده گر وابسته است. بنابراین، شایستگی باید در ارتباط با عملکرد سایر افراد سنجیده شود. مقایسه های اجتماعی به عنوان اولین عامل خود ارزیابی توانائیها محسوب می شود.

 

در اکثر اوقات افراد در سازمانها خود را با همکاران در موقعیتهای مشابه مانند. هم کلاسی ها، همکاران، رقبا و یاافرادی که در سایر موقعیتهای مشابه در تلاشند، مقایسه می‌‌کنند. همکاران و یا رقبا که کار بهتری انجام دهند، باورهای کارآمدی را افزایش می‌دهند. مقایسه های اجتماعی و پیشرفتهای دیگران که در فعالیتهای مشابه کار می کنند، مبنایی برای قضاوت در مورد تواناییهای شخصی است.

 

مشاهده افرادی که وظایف را به‌طور موفقیت آمیز انجام داده اند، باورهای خودکارآمدی را در مشاهده‌گر افزایش می دهد. مشاهده گرها خود را متقاعد می سازند که اگر دیگران توانسته اند وظایف را انجام دهند، ما هم می توانیم افزایش عملکرد داشته باشیم. همین‌طور مشاهده افرادی که علی‌رغم تلاش زیاد در انجام وظایف، موفق نشده اند، باورهای کارآمدی مشاهده گران در مورد توانایی‌های خود را پایین می آورد و میزان تلاش را برای انجام وظایف کاهش می دهند.

در سازمانها، تقلید از رفتار سرپرستان و مدیران در برخی کارکنان قوی است. قطعاً، ایفای نقش دیگران و تقلید از رفتار سایرین بر یادگیری اجتماعی اثرات ظریفی می گذارد. الگوسازی در سازمان می تواند در موقعیتهای کنترل نشده در طول روز، جایی که فرد در حین انجام وظایف به مشاهده رفتار دیگران می پردازد و هم در فعالیتهای آموزشی به‌عنوان یک روش یادگیری، به‌کار گرفته می شود. علاوه بر این، وتن و کمرون بیان می کنند که مدیر با نمایش رفتارهای مطلوب می تواند نقش الگو را بازی کند.

 

علاوه براین، مدیران می توانند توجه همکاران خود را به افراد دیگری که در موقعیتی مشابه موفق بوده اند، جلب کنند. آنان ممکن است برای کارکنان خود این امکان را فراهم آورند که با افراد ارشد و عادی ارتباط داشته باشند تا آن افراد بتوانند برای آنان نقش الگو را ایفا کنند. مدیران باید برای کارکنان خود فرصتهایی را به وجود آورند تا توسط افراد موفق آموزش ببینند. مدیران همچنین، می توانند کارکنان خود را با مشاورانی که تجربیاتی همچون تجربه آنان داشته اند، همدم و همراه سازند. به عبارت دیگر، توانمندکردن افراد، مستلزم در دسترس قراردادن نمونه هایی از موفقیتهای گذشته است.

 

۳- ترغیبهای کلامی یا اجتماعی: “سومین منبع ایجاد و تقویت خودکارآمدی، ترغیب کلامی یا پیام های دریافتی فرد از محیط اجتماعی است. بدین معنی که وی شایسته انجام رفتارهای معینی است” (باندورا ۱۹۹۷ ص ۱۰۱). هدف ترغیب کلامی یا اجتماعی که با عوامل محیطی مرتبط است، این است که افراد برای انجام وظایف به‌طور موفقیت آمیز توانائیهای خود را به‌کار گیرند، نه اینکه انتظارات غیرواقعی که ممکن است بر فرد اثر منفی داشته باشد، ایجاد کند.

راهبرد دیگر کمک به کارکنان برای تجربه کردن توانمندی، فراهم آوردن حمایتهای اجتماعی و عاطفی برای آنان است حمایت به معنی تأیید و پذیرش از سوی مدیران و همکاران سازمان است و معمولاً از عضویت در شبکه های سازمانی به‌دست می آید. شبکه های حمایتی شامل مدیر، همکاران، زیردستان و اعضاء گروه کاری می شود اسپریتزر اگر قرار است کارکنان احساس توانمندی بکنند، مدیران باید آنان را تحسین و تشویق کنند، آنها را بپذیرند و از آنان پشتیبانی کنند و به آنان اطمینان بدهند. باندورا دریافت که بخش مهمی از احساس کارآمدی، داشتن مدیران پاسخگو و حامی است. مدیرانی که در پی کارآمدکردن زیردستان خود هستند، باید روشهایی را بیابند که پیوسته از عملکرد آنان قدردانی کنند. آنان می توانند برای کارکنان، برای اعضای واحد آنان و حتی برای خانواده‌های شان نامه ها یا یادداشتهایی بنویسند تا نشان دهند که کار خوب فرد، مورد توجه قرار گرفته است.

 

مدیران، همچنین، می‌‌توانند برای کارکنان خود در مورد توانائیها و شایستگیهای شان بازخورد فراهم آورند. آنان می توانند با ایجاد فرصتهایی که کارکنان بتوانند به عضویت بخشی از یک گروه و واحد اجتماعی درآیند، از دیگران برای آنان حمایت اجتماعی حاصل کنند. به طور مرتب مراسم هایی برگزار کنند تا در آنها از موفقیتهای کارکنان قدردانی شود و به دیدگاه های کارکنان گوش دهند و بکوشند احساسات و نظرات آنان را درک کنند. بدین ترتیب، مدیران می توانند کارکنان را با ایجاد این حس که مورد قبول هستند، دارایی ارزشمندی به حساب می آیند و جزء جدایی ناپذیر سازمان هستند، توانمند سازند.

 

۴- حالات عاطفی و فیزیولوژیک: انتظارات کارآمدی شخصی یک فرد تحت تأثیر حالات برانگیختگی هیجانی وحالات فیزیولوژیک وی قرار دارد. باندورا (۱۹۹۷) می گوید که “قضاوت افراد در مورد توانمندیهای خود تابع حالات جسمانی است که آنها به نوبه خود متأثر از حالات عاطفی و فیزیولوژیک شخصی هستند” (ص ۱۰۶) “برانگیختگی هیجانی به معنی دور کردن احساسات منفی: ترس، نگرانی و بداخلاقی و ایجاد احساسات مثبت مانند عشق، هیجان و سبقت جویی است” (وتن و کمرون ۱۹۹۸ ص ۳۹۰). افراد در موقعیتهای فشارزا فعالیتهای فیزیولوژیک خود را به عنوان نشانه هایی از عدم تعادل یا اختلال می بینند. هیجانات منفی می‌توانند موجب تنش و فشار شوند و از درون افراد را آشفته کنند و در نهایت درکارآمدی آنان اثر منفی خواهند داشت.

 

ادراک شخصی از حالات فیزیولوژیک خود (اثرات ذهنی شخصی) مانند ترس، اضطراب، تنش و افسردگی (درون و برون شخص) سبب می‌شود که افراد در انجام وظایف توانائیهای خود را دست کم بگیرند و انتظارات خودکارآمدی شخصی را پایین بیاورند. شاخصهای فیزیولوژیک کارآمدی مانند خستگی، عصبانیت، درد و رنج به هیجانات خودکار یا غیرارادی محدود نمی شوند. بلکه دیگر شاخصهای فیزیولوژیک شامل تحمل و استقامت افراد در مقابل نشانگرهای ذکر شده که به عنوان عوامل عدم کارآمدی جسمی، محسوب می شود را در بر می گیرد. بنابراین حالات مثبت عاطفی خودکارآمدی را افزایش و حالات منفی عاطفی خودکارآمدی را کاهش می دهند. باندورا (۱۹۹۷) پیشنهاد می کند که برای تغییر باورهای کارآمدی باید توان جسمانی را افزایش، سطح استرس و گرایشهای منفی عاطفی را کاهش دهیم و سوء برداشتهای حالات بدنی را اصلاح کنیم. کانگر و کانانگو (۱۹۹۸) اظهار می‌کنند که فنون و راهبردهای تواناسازی مانند حمایت عاطفی از زیردستان و فراهم ساختن جوّ اعتماد می‌تواند باور خودکارآمدی را تقویت کند.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۰۰ ، ۰۹:۰۵
آگهی- کالا